Categories
งานมหาวิทยาลัย

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556)

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 ปี
เพศ ชายและหญิง

คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ
๑) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับแต่วันที่สมัคร
๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และInternet ได้ในระดับดี สามารถออกแบบและจัดทำโปสเตอร์งานวิชาการได้
๔) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
๕) มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย รวมถึงอ่านและสรุปวิเคราะห์โครงการวิจัยได้
๖) มีความสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและจัดทำเป็นรายงานได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๑) บันทึกข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัยลงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากลและจัดทำเป็นรายงาน
๓) จัดทำข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่ลงในระบบ Internet และ Intranet
๔) ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ จัดทำเป็นสรุปและรายงาน
๕) ประสานงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์และ/หรือจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการเผยแพร่สู่สังคม
๖) ดำเนินงานด้านเลขานุการกิจของการประชุมต่างๆ

เอกสาร/หลักฐาน
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

วิธีการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการและสอบสัมภาษณ์


วิธีการสมัครงาน  ม.มหิดล :

กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 18 ต.ค. 2556
เว็บไซต์ ม.มหิดล คลิกที่นี่

Comments

comments