Categories
รายงานพิเศษ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดตล่าสุด (27 ก.ย. 2556) อาจไม่ทันเดือน ต.ค. 2556 & เปิดแบบรวมกลุ่มตำแหน่งเกื้อกูล

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดตล่าสุด (27 ก.ย. 2556) เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-9,140
อัตราว่าง: 7,911
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดตล่าสุด จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556

อาจจะเปิดรับสมัคร ไม่ทันเดือนตุลาคม” เนื่องจากในการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดในข้อตกลง (TOR) ที่จะมอบให้มหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้จัดการสอบ แต่เนื่องจากมีรายละเอียดเยอะมาก กรรมการ กสถ. จึงนำกลับไปพิจารณารายละเอียดแล้วจะส่งกลับไปให้ฝ่ายเลขานุการก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ด้วยว่า กสถ. ต้องการพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการสอบอย่างรอบคอบให้กระบวนการจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม


 

ถ้า กสถ. ไม่มีการแก้ไขก็น่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง และประธาน กสถ. ก็สามารถลงนามในประกาศรับสมัครสอบ รวมทั้งดำเนินการรับสมัครได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ (กรม สถ.) ได้มีการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงก็อาจทำให้การประกาศรับ สมัครสอบและกำหนดการต่างๆ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป

เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่นในครั้งนี้ จะมีการรวมกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานเกื้อกูลกัน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าด้วยกัน เป้นต้น ผู้สมัครสอบไม่ต้องสมัครสอบเป็นรายตำแหน่ง แต่จัดจัดกลุ่มอย่างไรให้รอประกาศของประธาน กสถ.

บางท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า “ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเกื้อกูลกัน” คืออะไร?? และเพื่ออะไร ??

ตามประกาศ ที่ มท 0809.1/ว 54  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 เรื่อง การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ลงมติเห็นชอบให้การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยจัดตามสายงานต่างๆ ตามที่จำแนกไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนระดับ การย้าย หรือ รับโอนเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  และให้กำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) โดยการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่ม ต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมานับรวมเป็นรวม เป็นระยะเวลาขั้นต่ำเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นได้

บัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติช่วยบริหารจัดการ

๑.เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒.เจ้าพนักงานธุรการ

๓.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๔.เจ้าหน้าที่ทะเบียน

๕.เจ้าพนักงานทะเบียน

๖.เจ้าหน้าที่เทศกิจ

๗.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการเงินและการคลัง

๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ

๒.เจ้าพนักงานพัสดุ

๓.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๔.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๕.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๖.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๗.เจ้าหน้าที่การคลัง

๘.เจ้าพนักงานการคลัง

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานสาธารณสุข

๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

๒.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

๓.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

๔.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

๕.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

๖.เจ้าหน้าที่พยาบาล

๗.พยาบาลเทคนิค

๘.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

๙.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

๑๐.ทันตสาธารณสุข

๑๑.ทันตานามัย

๑๒.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๔.เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

๑๕.ผดุงครรภ์สาธารณสุข

๑๖.โภชนาการ

๑๗.เจ้าพนักงานโภชนาการ

๑๘.เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานช่าง

๑.ช่างโยธา

๒.นายช่างโยธา

๓.ช่างสำรวจ

๔.นายช่างสำรวจ

๕.ช่างเขียนแบบ

๖.นายช่างเขียนแบบ

๗.ช่างผังเมือง

๘.นายช่างผังเมือง

๙.ช่างเครื่องยนต์

๑๐.นายช่างเครื่องยนต์

๑๑.ช่างไฟฟ้า

๑๒.นายช่างไฟฟ้า

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มงานเยาวชนและงานห้องสมุด

๑.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๒.เจ้าพนักงานห้องสมุด

๓.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

๔.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

๕.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

๖.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มที่ ๖ กลุ่มงานเภสัชกร

๑.ผู้ช่วยเภสัชกร

กลุ่มที่ ๗ กลุ่มงานสัตวแพทย์

๑.สัตวแพทย์

กลุ่มที่ ๘ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

๑.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

๔.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

๕.ช่างภาพ

๖.นายช่างภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๗.ช่างศิลป์

๘.นายช่างศิลป์

กลุ่มงานที่ ๙ กลุ่มงานสวนสาธารณะ

๑.เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

๒.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

กลุ่มงานที่ ๑๐ กลุ่มงานประปา

๑.เจ้าหน้าที่การประปา

๒.เจ้าพนักงานประปา

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

กลุ่มที่ ๑

๑.บุคลากร

๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

๔.เจ้าพนักงานเทศกิจ

๕.นักวิจัยการจราจร

*** ๖.นักทรัพยากรบุคคล (ของข้าราชการพลเรือนที่โอนมา)

กลุ่มที่ ๒

๑.นักวิชาการคลัง

๒.นักวิชาการการเงินและบัญชี

๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๕.นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มที่ ๓

๑.นักพัฒนาชุมชน

๒.นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มที่ ๔

๑.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

๒.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ ๕

๑.นิติกร

กลุ่มที่ ๖

*๑.เจ้าหน้าที่สันทนาการ(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น สันทนาการ)

*๒.สารวัตรนักเรียน (ตำแหน่งนี้ยกเลิกแล้ว)

๓.นักวิชาการศึกษา

๔.บรรณรักษ์

**๕.นักวิชาการวัฒนธรรม(เพิ่มใหม่)

กลุ่มที่ ๗

๑.นักวิชาการสวนสาธารณะ

ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนระดับ การย้าย หรือรับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรณีมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติหรือเคยปฎิบัต ิราชการเกี่ยวกับงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕

๒.เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์(เลื่อนไหล) โดยการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่ม ต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมานับรวมเป็นระยะ เวลาขั้นต่ำ เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้

มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕

มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ การกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของ พนักงานเทศบาล

หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล แจ้งมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ดังนี้

  ๑.กรณีเทศบาลได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของ ก.จ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.จ.กำหนดตำแหน่งดังกล่าวเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งใด ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งของเทศบาลตามที่ ก.ท.กำหนดไว้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและบรรจุแต่งตั้ง

  ๒.กรณีเทศบาลได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานอื่นของ ก.จ.หรือ ก.อบต. มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.จ.หรือ ก.อบต.กำหนดตำแหน่งดังกล่าวเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งใด ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งของเทศบาลตามที่ ก.ท.กำหนดไว้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและบรรจุแต่งตั้ง

มติ ก.จ.กำหนดลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กลุ่มที่ ๑ ดังนี้

   ๑.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

   ๓.บุคลากร

*** หนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/๑๖๔๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หารือการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล

      ความว่า ก.พ. ได้ยกเลิกตำแหน่ง บุคลากร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และได้กำหนดเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  โดยที่ลักษณะของนักทรัพยากรบุคคลมีลักษณะงานที่เหมือนกับหรือคล้ายคลึงกับ ตำแหน่งบุคลากร ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดให้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็น ตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรและตำแหน่งอื่นในกลุ่มเดียวกัน ตามมติ กท.ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และในการประชุมในครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดตล่าสุด (27 ก.ย. 2556) :เปิดรับสมัครตั้งแต่: – อาจไม่ทันเดือน ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดตล่าสุด (27 ก.ย. 2556) คลิกที่นี่

อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Comments

comments