Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 16,360 บาท
ตำแหน่งที่ 2 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการบริการ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
1. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2. สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments