Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4570 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4570
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4570 สังกัดคณะพลศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4570
สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– การอยู่ค่ายพักแรม
– การลูกเสือและยุวกาชาด
– ธุรกิจนันทนาการ
– พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
– การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
– นันทนาการในสถานศึกษา
– นันทนาการในประชาคมอาเซียน
– การพูดและเขียนเพื่อประสิทธิผลทางนันทนาการ
1.2 ระดับปริญญาโท
– การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในนันทนาการ
– การจัดบริการนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ
– จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ
– การเงินและงบประมาณในบริการนันทนาการ
– สื่อดิจิทัลกับการสื่อสารงานบริการนันทนาการ
1.3 ระดับปริญญาเอก
– สัมมนาแนวโน้มและประเด็นการจัดการนันทนาการ
– เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
– การจัดโปรแกรมการผจญภัยกลางแจ้ง
– การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการนันทนาการ
– นโยบายทางการกีฬาและนันทนาการอาเซียน
2. งานช่วยสอน
สามารถช่วยสอนในรายวิชาเทคนิคทักษะบังคับได้
3. งานบริการวิชาการ ได้แก่
– การบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– วิทยากร / อาจารย์พิเศษ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา /คณะพลศึกษา /มหาวิทยาลัย
4. งานวิจัย
มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับนันทนาการ และเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
5. งานกิจการนิสิต ได้แก่
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางกีฬาและนันทนาการของนิสิต
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
– อาจารย์ดูแลและปกครองนิสิต
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาสันทนาการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments