Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4581 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4581
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4581 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4581
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 สามารถไปปฏิบัติงานสอนที่องครักษ์ได้
1.2 ภาระงานสอน ขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง หรือเทียบเท่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถสอนในราย วิชาชีวเคมี ปฏิบัติการชีวเคมี และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 สอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ปฏิบัติการพื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไปในหัวข้อทางเคมี
1.4 สามารถควบคุมโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 ร่วมงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต งานปฐมนิเทศ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 ร่วมงานบริการทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ/การบริการชุมชน/วิทยากร/งานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ร่วมงานมหาวิทยาลัย งานที่ได้รับมอบหมาย งานวันสำคัญๆของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบของภาควิชาเคมี โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments