Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4533 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4533
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4533 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4533
สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ Garment merchandising หรือ Garment industry หรือ Garment quality control หรือ Textile design , fashion and management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
1.2 การควบคุมโครงงานวิจัย ระดับปริญญาตรีในรายวิชา วทศ 422 โครงงานสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคส 403 โครงงานวิจัย
1.3 การควบคุมงานสัมมนาระดับปริญญาตรีในรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
1.4 ภาระงานสอน การควบคุมโครงงานวิจัย และการควบคุมงานสัมมนาระดับปริญญาตรี และ/หรือบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีโครงการจัดทำในอนาคต ในรายวิชาที่สอดคล้องกับคุณวุฒิ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2. ภาระงานพัฒนาองค์ความรู้
จำนวนเรื่อง / ชิ้นงาน ของงานวิจัย หรือการสร้าง ประดิษฐ์คิดค้น หรือตำรา หรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง / ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
3. งานบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรอื่นที่ภาควิชามีโครงการจัดทำในอนาคต
4. งานบริการวิชาการและการบริหาร
4.1 ร่วมงานบริการวิชาการ / กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา คณะคหกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
4.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
5. งานบริหารภาควิชา
ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชา สามารถดำเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของคณะมหาวิทยาลัย
6. งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีหรือที่ภาควิชามอบหมาย เป็นอาจารย์สอบสัมภาษณ์นิสิตในกิจกรรมต่างๆ จัดทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนดำรงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีกับนิสิต
ทั้งนี้ เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments