Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4587
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. จัดทำประมาณการรายรับจากเงินรายได้
4. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
6. จัดสรร และการจัดทำรายละเอียดขออนุมัติเงินประจำงวด งบเงินอุดหนุน รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน และโครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
7. จัดทำคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
8. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
9. จัดทำแบบรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
11. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
12. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
13. จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
14. จัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
15. รายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. จัดทำแผนวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์
17. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
18. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments