Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4563 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4563
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4563
สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ , อณูชีววิทยา , พันธุศาสตร์และสถิติ , ชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
กรอบภาระงานขั้นต่ำ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติงานเท่ากับ 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต
1. ภาระงานด้านการสอน / พัฒนานิสิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3. ภาระงานสอนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
1. ภาระงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์
2. จะต้องมีผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการบนฐานงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี

งานด้านการบริการวิชาการ
1. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

งานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ปฏิบัติภาระงานด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการบริหารและอื่นๆ
1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรในอนาคต
3. ช่วยการบริหารสาขาวิชา / คณะให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและพันธกิจของสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27167

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments