Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555 พบว่า  โดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ปรากฏว่า  เป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง จากเว็บไซต์ของต่างประเทศในลักษณะออนไลน์ เช่น facebook อีกทั้งระบุว่า การใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง เช่น facebook ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. พร้อมกับแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อ ไป

ประกาศ มท. มหาดไทย

Comments

comments