Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

สรุปตัวนี้..”ต้องปรับปรุงแก้ไข” เนื่องจากปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 แต่สรุปเหมือนว่าจะยังอัพเดตไม่ถึงตัวแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับ 1 และ 2 ไว้มีเวลาจะกลับมาปรับปรุงข้อมูลอีกที

 องคมนตรี

 • ที่มา:
  • พระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย
  • ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
  • ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
 • จำนวน:
  •  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน
 • หน้าที่:
  • ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา

 วุฒิสภา

 • ที่มา:
  • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  • การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 • จำนวน: 150 คน
  • จำนวน 76 คน มาจากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 คน
  • จำนวน 74 คน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา
 • วาระ:  6 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้
  • ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน
  • ส.ว. ที่มาจากการสรรหาเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
 • หน้าที่:
  • พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร
  • ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  • ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทู้ และขอเปิดอภิปรายทั่วไป (ส.ว. 1/3)
  • ให้ความเห็นชอบในการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • คุณสมบัติ:
  • สัญชาติไทยโดยการเกิด
  • อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่เกิน 5 ปี
  • ไม่เป็น ส.ส. หรือเคยเป็นส.ส. และพ้นจากการเป็น ส.ส.มาแล้วยังไม่เกิน 5 ปี
  • ไม่เป็น ร.ม.ต. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากการดำรงตำแหน่งยังไม่เกิน 5 ปี
  • ส.ว.ที่มีสมาชิกภาพสิ้นสุดมาแล้วไม่เกิน 2 ปีจะเป็น ร.ม.ต. หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้

 สภาผู้แทนราษฎร

 • ที่มา: มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
 • จำนวน: 480 คน
  • จำนวน 400 คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ๆ ละ 3 คน
  • จำนวน 80 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยแบ่งเขตพื้นที่ประเทศออกเป็น 8 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน
 • วาระ: 4 ปี
  • ถ้าครบวาระให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน
  • ถ้ายุบสภาให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน 45 – 60 วัน
  • ห้ามควบรวมพรรคการเมืองในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร
 • หน้าที่:
  • แต่งตั้งและควบคุมฝ่ายบริหาร
  • ออกกฎหมาย (พระราชบัญญัติ)
 • คุณสมบัติ:
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือเคยเกิด หรือเคยศึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) หรือเคยรับราชการ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
  • ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เป็นผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
  • ไม่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระ และองค์กรอื่นในรัฐธรรมนูญ
  • ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ

 การร่างพระราชบัญญัติ

 • ผู้เสนอ
  • คณะรัฐมนตรี
  • ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
  • ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรฯ)
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน (เกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย กับหน้าที่ของชนชาวไทย)
 • ผู้พิจารณา
  • สภาผู้แทนราษฎร
  • วุฒิสภา
 • ผู้ตรา
  • พระมหากษัตริย์
   • ถ้าเห็นชอบพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
   • ถ้าไม่เห็นชอบ ทรงพระราชทานคืนมายังรัฐสภา
 • มีผลบังคับใช้
  • ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง

 • มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
 • มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • อยู่ในระหว่างต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 คณะรัฐมนตรี

 •  ที่มา:
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
  • ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฯ
 • จำนวน:
  • นายกรัฐมนตรี 1 คน
  • รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน
 • วาระ: 4 ปี
 • หน้าที่: บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  • ด้านความมั่นคง
  • ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น)
  • ด้านศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
  • ด้านกฎหมาย และการยุติธรรม
  • ด้านการต่างประเทศ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน
  • ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • คุณสมบัติ:
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ( 4-8 ตามคุณสมบัติของ ส.ว. ข้อ 5 – 9 ของ ส.ส. ฯ)

 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

 • การตั้งกระทู้
  • ส.ส. หรือ ส.ว.ทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่
 • การเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  • ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ อภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และต้องเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย
  • ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
  • ส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
 • การถอดถอนออกจากตำแหน่ง
  • ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีฯลฯ ผู้ใดที่ร่ำรวยผิดปกติ ใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ออกจากตำแหน่งต่อประธานรัฐสภา

 ศาลรัฐธรรมนูญ

 • องค์กร
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • ที่มา
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้
   • ผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 3 คน
   • ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน 2 คน
   • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จำนวน 2 คน
   • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ จำนวน 2 คน
  • ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลฎีการัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • จำนวน
  • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน
 • วาระ
  • 9 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
 • คุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
  • ไม่เป็น ส.ส. , ส.ว. , ข้าราชการเมือง , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น
  • ไม่เป็น หรือเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ของพรรคการเมืองในระยะ 3 ปีก่อนดำรงตำหน่ง
 • หน้าที่
  • พิจารณาและวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดแย้งรัฐธรรมนูญ
  • พิจารณาและวินิจฉัยความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กร ตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล

 ศาลยุติธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • องค์กร
  • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • ที่มา
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
  • ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 2 คน
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนและได้รับเลือกจากรัฐสภา
 • ระดับของศาล – มี 3 ระดับ คือ
  • ศาลชั้นต้น
  • ศาลอุทธรณ์
  • ศาลฎีกา
 • หน้าที่
  • พิจารณาคดีต่าง ๆ ตามระดับชั้นของศาล
  • ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.
  • ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจพิจารณา และวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
  • ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่พิจารณา

 ศาลปกครอง

 • องค์กร
  • คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
 • ที่มา
  • คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและรัฐสภาเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง
 • จำนวน
  • ประธานศาลปกครองสูงสุด จำนวน 1 คน และตุลาการศาลปกครอง 12 คน
 • หน้าที่
  • พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
 • ระดับของศาล
 • มี 2 ระดับ
  •  ศาลปกครองชั้นต้น
  •  ศาลปกครองสูงสุด

 ศาลทหาร

 • หน้าที่ – พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

มี 4 องค์กร คือ

 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ค.ต.ง.)
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ที่มา
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
   • ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
   • ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
  • คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวน 7 คน ได้แก่
   • ประธานศาลฎีกา
   • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
   • ประธานศาลปกครองสูงสุด
   • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
   • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   • บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก 1 คน และ
   • บุคคลที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก 1 คน
   • มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 3 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา
  • ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการพิจารณาสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา
  •  วุฒิสภาให้ความเห็นชอบและประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง
 •  จำนวน
  • ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน และ
  • กรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 4 คน
 • หน้าที่
  • จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. , องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งการลงประชามติ
  • ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมือง

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • ที่มา
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
   • ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
  • คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจำนวน 7 คน (เหมือนกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง) ทำหน้าที่สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คนเสนอต่อประธานวุฒิสภา
  •  วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ และประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง
 • จำนวน
  • ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 คน
 • วาระ
  • 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว
 • หน้าที่
  • พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
  • ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

 • ที่มา
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของรัฐสภา
   • ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการฯ
  • คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
   • ประธานฎีกา
   • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
   • ประธานศาลปกครองสูงสุด
   • ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
   • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่สรรหา
  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จำนวน 9 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา
  • วุฒิสภาให้ความเห็นชอบและประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง
 • จำนวน
  • ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 คนและ
  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จำนวน 8 คน
 • วาระ
  • 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วาระ
 • หน้าที่
  • ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
  • ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี, ส.ส. , ส.ว. , ข้าราชการการเมือง, ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 • ที่มา:
  • พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามความเห็นชอบของวุฒิสภา
  • ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฯ
 • จำนวน:
  • ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน และ
  • กรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีก 6 คน
 • วาระ:
  • 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
 • หน้าที่:
  • กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ให้คำแนะนำและเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง เพื่อวินิจฉัยคดีทางวินัยทางการเงินและการคลัง
 • คุณสมบัติ:
  • มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การคลังและอื่น ๆ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

 • องค์กรอัยการ – มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  – ตรวจสอบและรายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่รับตำแหน่ง หรือ พ้นตำแหน่ง

 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • ข้าราชการการเมืองอื่น
 • ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

Comments

comments