Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -24 ก.ค. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง"

ลิงค์: https://ehenx.com/9338/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

นิติกร

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
 2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบรหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
 3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุเบื้องต้น
 4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกีย่วกับการเล่นแชร์ และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการดำเนินคดี
 4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นเบื้องต้น
 5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเ็นประโยชน์ในการดเนินงานทางกหมายที่อยู่ในความรับิดชอบ
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์การดำเนินงาน
 7. เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎมหายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ พร้อมจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานธุรการ
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ความรู้ทั่วไเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุภาครัฐ

นิติกร

 1. กฎหมายทั่วไป ได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 2. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็ฯการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 และประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตตรา กฎหมายควบคบุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายล้มละลาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments