• สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว” (6-14 พ.ย. 55)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

  ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
  ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
  อัตราเงินเดือน :  14020 บาท
  ประเภท :  บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : 

  เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  ประกาศรับสมัคร : 
  Website :  http://www.spm7.go.th

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  ฝากประชาสัมพันธ์