Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ช่างโยธา (30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2556)

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง: นิติก […]