Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.โนนสวรรค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,บุคลากร,นิติกร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.โนนสวรรค์ จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 25 […]