Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,บุคลากร,นิติกร,นักวิชาการเกษตร (21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556)

อบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 […]