Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการเกษตร,นิติกร (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

อบต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 อ […]