Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลิงค์: https://iqepi.com/44288/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,200-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 พ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลิงค์: https://iqepi.com/38705/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ภาษาไทย(1)7-4573,(1)7-4574และ(1)7-4575 (บัดนี้ – 9 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ภาษาไทย(1)7-4573,(1)7-4574และ(1)7-4575
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4573 , (1) 7 – 4574 และ (1) 7 – 4575 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4573 , (1) 7 – 4574 และ (1) 7 – 4575
สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (ต้องจบปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย) หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี (ต้องจบปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 สอนรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) กศ.บ. (ภาษาไทย) และระดับปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง
1.2 สามารถเดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ได้ (สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 วันทำการ)
1.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท
1.4 เป็นกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
1.5 เป็นอาจารย์นิเทศการสอนและการฝึกงานของนิสิตตามที่ภาควิชากำหนด
1.6 ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตร / โครงการอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
2. งานผลิตผลงานวิชาการ
2.1 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.2 ตำรา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัย ตามข้อ 1 ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.4 บทความวิชาการ ปีละสองรายการ
3. งานบริการวิชาการ
3.1 จัดโครงการหรือกิจกรรมวิชาการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ปลูกฝังจิตสำนึกการรักษ์ภาษาไทย
3.2 ร่วมกิจกรรมโครงการวิชาการและโครงการต่างๆ ที่ภาควิชาดำเนินการ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
3.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาการและคณะ
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ  ครูผู้ช่วย (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตำแหน่งที่ 1 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3580
ตำแหน่งที่ 2 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4555
ตำแหน่งที่ 3 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4556
ตำแหน่งที่ 4 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4557
ตำแหน่งที่ 5 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4558
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
2 วุฒิปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3580
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 2 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4555
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 3 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4556
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านศิลปศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม การออกแบบและมัลติมีเดีย และมี ใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 4 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4557
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา พลานามัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 5 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4558
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการงานอาชีพ วิชาชีพเฉพาะ การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพระดับท้องถิ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ติดต่อขอดูได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 02-6495000 ต่อ 21028**

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
 

วิธีการสมัครงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (2 – 30 ก.ย. 2556).

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1767
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน
1. วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
2. วุฒิปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริการด้านไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งการประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมทั้งระบบระบายน้ำเสียให้เป็นไปอย่างได้ผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
4. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลงานด้านมาตรการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
6. จัดทำข้อมูลเรื่องอัตราความเสี่ยงในโรงเรียน
7. จัดทำข้อมูลสถิติการใช้พลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งมหาวิทยาลัยทุกเดือน
8. จัดเก็บข้อมูลสถิติอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา(1)7-4631,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7-3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (2 – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4631 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4631
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถด้านระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถซ่อมบำรุงรักษาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3647
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549
1. ให้บริการติดตั้งควบคุมดูแลระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2. ให้บริการรับและคืนการยืมระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
3. ตรวจสอบระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
4. จัดเตรียมและจัดเก็บ สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งาน
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
6. ให้คำแนะนำการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่อผู้บังคับบัญชา
7. จัดเก็บและซ่อมบำรุงรักษา สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
8. สำรวจและบันทึกรายการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำอาคารเรียนรวม
9. จัดทำสถิติสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
10. ให้บริการห้องเรียน ห้องสอบและประสานงานการใช้อาคารในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
11. บริการระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคารเรียนรวม
12. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4550
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งออก หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. เสนอแฟ้มเข้า – ออก ผู้อำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ดำเนินงานด้านบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน
7. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
8. งานจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
9. จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และทำรายงานการประชุม
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักเวชสถิติ (2)7-4484 สังกัดสำนักงานคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์ (2 – 20 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: นักเวชสถิติ (2)7-4484 สังกัดสำนักงานคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 3372 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3372
สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Power Point หรือ Adobe Acrobat ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการรักษาระเบียบและข้อบังคับนิสิต / การรักษาวินัยนิสิต
2. ให้บริการสารสนเทศในด้านการลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดรายวิชา แก่นิสิต
3. ประสานงานการจัดปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศแก่นิสิต
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมให้แก่นิสิต
5. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย
6. ประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการและการขอผ่อนผันเรียกระดมการฝึกวิชาทหาร
7. ประสานงานระหว่างนิสิตในคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและองค์กานิสิต ในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองกิจการนิสิต
8. รับข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งต่อหัวหน้าสาวนราชการ
9. จัดทำเอกสารหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต และประสานไปยังกองกิจการนิสิต เพื่อทราบข้อมูล
10. ดำเนินการบันทึกกิจกรรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตของคณะ
11. จัดทำฐานข้อมูลนิสิตในคณะ
12. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานกิจกรรมนิสิต
13. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และจัดทำฐานข้อมูลนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
14. ประสานงานในการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา
15. สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมหาวิทยาลัย
16. ประสานงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามทีมีคำสั่งและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18. ปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และสามารถเดินทางไปราชการในจังหวัดต่างๆ ได้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2649 5001 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15791 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการพัสดุ,อาจารย์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •