• รายงานพิเศษ

  ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

  ฝากประชาสัมพันธ์

  หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดสอบแทน ขณะนี้ข่าวอัพเดตล่าสุด มาถึงขั้นตอน "การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)"

  ผล การสำรวจอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ปรากฎว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 มีตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง 1,761 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 มีตำแหน่งว่าง 33 ตำแหน่ง 3,651 อัตราสอบท้องถิ่น 2556

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มีตำแหน่งว่าง 37 ตำแหน่ง 2,498 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  รวม 98 ตำแหน่ง  7,911 อัตรา

  ข้อ กฎหมาย ข้อ 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วยสอบท้องถิ่น 2556

  1. ผู้ แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
  2. ผู้แทน ก.พ. ที่ ก.พ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
  3. ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
  4. เลขาธิการ ก.พ. หรือ ผู้แทนสอบท้องถิ่น 2556
  5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  6. อธิบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันสอบท้องถิ่น 2556
  7. ให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. กำหนด ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
  2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชี ภาค/เขต
  4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  (ขอบคุณข้อมูลจากปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางนา)

  บาง แห่งก็คาดการณ์กันไป ตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เมษายนเป็นระยะเวลาคาดการแบบคิดเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่า เพราะดูจากหลายอย่างที่ยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการประสานงาน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วง กรกฎาคม หรือเปล่า อย่างไรก็คงไม่เกินปีนี้แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะผลัด วันประกันพรุ่งในการเตรียมสอบนะครับ เพราะไม่ว่าจะประกาศรับสมัครสอบเมื่อไรมาถึงตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมไม่ต่ำ กว่า 80% ทั้งภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น เพราะเตือนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นการทบทวน+อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม และเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับ 🙂สอบท้องถิ่น 2556

   

  (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • รายงานพิเศษ

  สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมเผยตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างแล้ว

  เปิดตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2556

  ใครเตรียม สอบท้องถิ่น 2556 วันนี้คงต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อการ สอบท้องถิ่น 2556 ให้เต็มที่ บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกหนังสือให้ส่วนท้องถิ่นยืนยันตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง เพื่อจัด สอบท้องถิ่น 2556 ตามหนังสือที่ได้ให้สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างเพื่อ กสถ. จะได้วางแผนการ สอบท้องถิ่น ที่ออกไปก่อนหน้านี้ และท้องถิ่นหลายแห่งได้ส่งสรุปตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทนแล้ว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทิ่นได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอโดยระบุชื่อตำแหน่งและอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน แล้วรวบรวมข้อมูลการร้องขอในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น 2556, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น, สถ., สอบ ท้องถิ่น, กสถ.

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ดำเนินการดังนี้

  1. ยืนยันตำแหน่ง และอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

  2. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอโดยให้ระบุอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทนตามแบบคำร้องขอ แล้วรวบรวมข้อมูลการร้องขอดังกล่าวในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบ โดยให้ส่งพร้อมด้วยคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จำนวน 1 ชุด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 30 มกราคม 2556

  2556, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น, สถ., สอบ ท้องถิ่น, กสถ.

  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  สอบท้องถิ่น 2556

  สอบท้องถิ่น 2556

   

   

   

   

   

   

  หากใครที่ไม่ได้ตามข่าวการ สอบท้องถิ่น 2556 ครั้งใหญ่ ที่ กสถ. จะจัด สอบท้องถิ่น แทน ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ  ผมสรุปให้นะครับ(เท่าที่ผมทราบ) ก็จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้น เนื่องจากเดิมที สถ.จะจัดสอบเฉพาะภาค ก. และให้ส่วนท้องถิ่นจัดสอบภาค ข. กันเอง แต่หลังจากใบภาค ก. สถ. ครั้งสุดท้ายได้หมดอายุลง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ.ก็ออกประกาศตัวหนึ่งเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เกี่ยวกับเงื่อนไขเกณฑ์การรับสมัครต่างๆ และปรากฎว่าได้ยกเลิกประกาศการเก็บคะแนนภาค ก. หรือใบภาค ก. สถ. ไปแล้ว ดังนั้นต่อไปก็คือสอบใหม่หมดทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ไม่รับผลภาค ก. ของใครเลย ผู้ที่ไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ก็สมัครได้ และอีกเรื่องที่สำคัญคือ.. “ใครจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ” ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า..แล้วแต่ศรัทธา

  หากส่วนท้องถิ่นใดต้องการจะดำเนินการจัดสอบเองก็สามารถทำได้ทันที แต่บัญชีจะใช้ได้เฉพาะจังหวัดนั้นเท่านั้น ห้ามนำบัญชีไปใช้ข้ามเขตจังหวัด

  แต่หากไม่สามารถจะดำเนินการจัดสอบได้ก็ให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน และหากให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน กสถ. ก็วางแผนการดำเนินการจัดสอบไว้คือ จะดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเขต มีประมาณ 7-9 เขต (ตรงนี้ผมลืมแล้วอย่างไรจะไปค้นให้อีกที) กระจายไปทั่วประเทศ แต่ละเขตจะมี 7-9 จังหวัด และเมื่อแบ่งเป็นเขตเช่นนี้จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตที่ดำเนินการจัดสอบจะเป็นผู้ถือบัญชี ฉะนั้นการจัดสอบในลักษณะนี้หากสอบผ่านขึ้นบัญชีก็มีโอกาสเรียกตัวสูงกว่าท้องถิ่นจัดสอบเอง เพราะมีจังหวัดที่รองรับ 9 จังหวัด หรือ 7 จังหวัด

  จึงไม่แปลกในระยะที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นท้องถิ่น บางแห่งเเปิดรับสมัครและจัดสอบกันเองในช่วงที่ผ่านมา เช่น อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน (แต่ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแม้แต่ตัวจังหวัดเองก็ยื่นขอให้ กสถ.จัดสอบแทนด้วย) และก็ยังมีท้องถิ่นอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศที่ยื่นเรื่องให้ กสถ. จัดสอบแทน ได้ส่งสรุปตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง เพื่อให้ กสถ. ดำเนินการวางแผนดำเนินการจัดสอบแทน

  ผมมีคำแนะนำ..เกี่ยวกับการสมัครสอบท้องถิ่น 2556 สำหรับบางท่านอาจจะมีคุณวุฒิที่สามารถเลือกสมัครสอบได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง และถึงแม้จะสมัครในตำแหน่งเดียวกัน อาจะต้องลองพิจารณาเกี่ยวกับคู่แข่งขันในแต่ละเขตการสอบท้องถิ่น (จำนวนผู้สมัครสอบท้องถิ่น) ผู้สมัครสอบท้องถิ่นในเขตใดมีจำนวนน้อยน้อยการแข่งขันก็ย่อมต่ำกว่าเขตที่มีผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกันมากกว่า หรือหากมีการแจกแจงจำนวนอัตราว่างในแต่ละเขต เจ้าตัวอัตราว่างก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวางแผนการสมัครสอบนะครับ บางครั้งใครจะทราบว่าการเพิ่มโอกาสสอบท้องถิ่น 2556 ได้ลำดับที่ดีก็อาจจะเป็นความรอบคอบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ได้นะครับ อย่างไรก็ฝากเป็นข้อมูลไว้ให้พิจารณาวางแผนการสมัครสอบท้องถิ่น 2556 นี้นะครับ

  ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนช่วยกันเสริมได้นะครับ