Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – |แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา […]