• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 เม.ย. -21 เม.ย. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมควบคุมโรค

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรมควบคุมโรค

  ลิงค์: https://iqepi.com/37778/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,สมุทรปราการ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 21 เม.ย. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการอื่นๆ

  สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2560

  สทอภ

  สทอภ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37607/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่,นักบริการวิชาการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2560 รวม 74 อัตรา

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ลิงค์: https://iqepi.com/37487/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิเทศสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักโภชนาการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย,แพทย์แผนจีน,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
  อัตราว่าง: 74
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 21 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ธ.ค. -17 ม.ค. 2560 |นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน

  กรมธนารักษ์

  กรมธนารักษ์

  ลิงค์: https://iqepi.com/36912/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2560
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร

  กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

  ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

  1.1 ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.3 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.5 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.6 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  1.7 ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

  2.1 ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.3 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.5 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.6 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2.7 ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ดาวน์โหลดประกาศจากลิงค์ด้านล่าง)

  4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  4.1 (ดาวน์โหลดประกาศจากลิงค์ด้านล่าง)

  4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

  • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  • ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ

   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

  • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

  • ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์2560 สอบ กรมธนารักษ์ 60 ehenbook.com กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมธนารักษ์ :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ม.ค. 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบงาน 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ปริญญาโท

  อายุไม่เิกิน 35 ปี

  รับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2556 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2556

  สมัครด้วยตนเอง
  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
  ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
  ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓

  สมัครทางไปรษณีย์
  Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

  กำหนดการสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


  ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  ——————————-
  ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
  เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๓๔ อัตรา
  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
  ก. ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในงาน
  ฝ่ายอานวยการ
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ข. ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานตรวจสอบอานวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฃ. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันทุกสาขา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ค. ตาแหน่งเศรษฐกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฅ. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฆ. ตาแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สานักงาน อ.ส.ค.
  ภาคเหนือตอนบน จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ง. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๔-๕ จานวน ๔ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากร
  บุคคล จานวน ๒ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  จ. ตาแหน่งนิติกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
  ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติการและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
  ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฉ. ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
  เลี้ยงโคนม จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
  จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้
  ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  / ช. ตาแหน่ง…

  ช. ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริม
  การเลี้ยงโคนม
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาตร์
  และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ซ. ตาแหน่งนักวิชาการการตลาด ๔-๕ จานวน ๗ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการขาย กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย จานวน
  ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  /ฌ. ตาแหน่ง…

  ฌ. ตาแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ ๔-๕ จานวน ๕ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตภัณฑ์นม ๑ (สเตอริไรส์) กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.
  ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนม
  ปราณบุรี) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
  (โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
  (โรงงานนมเชียงใหม่) จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี
  หรือวิศวกรรมอาหาร
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ญ. ตาแหน่งวิศวกร ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
  (โรงงานนมสุโขทัย)
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการผลิตหรือ
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  / ๓. หลักฐาน…

  ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว
  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
  ๓.๒ สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
  การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  ๓.๓ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
  ๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
  ๓.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
  หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคารับรองว่า
  “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร
  ๔. กาหนดการรับสมัคร
  กาหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ในวันและเวลาราชการ
  ๕. สถานที่รับสมัคร
  ๕.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
  ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
  ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓
  ๕.๒ Download ใบสมัครที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th และยื่นใบสมัครทาง
  E-mail : personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
  ๖. กาหนดการสอบคัดเลือก
  กาหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
  ๑๕.๓๐ น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่
  ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่สถานที่รับสมัครใน
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th
  /๗. หลักสูตร…

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค ดังนื้
  ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน
  เต็ม ๒๐๐ คะแนน)
  วิชาที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  วิชาที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
  จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถและ
  ประสบการณ์ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
  และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
  ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ
  เฉพาะตาแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
  ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
  ตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๓ คน และไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
  วันที่ขึ้นบัญชี
  ๙. การบรรจุและการแต่งตั้ง
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ
  คัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านก ารสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่
  หรือจะดาเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้
  ๑๐. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
  ๑๐.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีทั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
  ตาแหน่งระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐.-บาท
  ๑๐.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
  ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท ยกเว้นปริญญาตรีในตาแหน่งนายสัตวแพทย์ จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท
  / ๑๐.๓ ผู้สมัคร…

  ๑๐.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโททั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
  ตาแหน่งระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.-บาท
  ๑๐.๔ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
  ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๙๐.- บาท
  ทั้งนี้ ตาแหน่งข้างต้น (ตามข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๓) จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
  คณะรัฐมนตรี (ปริญญาตรี-โท รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท) และตาแหน่งทั้งหมดจะได้รับสวัสดิการ
  ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมี
  การทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลอง
  งาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ส.ค.ตามตาแหน่งที่สมัครไว้
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  นพดล ตันวิเชียร
  (นายนพดล ตันวิเชียร)
  รองผู้อานวยการ ทาการแทนผู้อานวยการ
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

  เว็บไซต์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่