• งานราชการอื่นๆ

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

  ลิงค์: https://ehenx.com/15472/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักสันทนาการ,แพทย์แผนไทย,ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: -15,000
  อัตราว่าง: 91
  ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการอื่นๆ

  สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.ย. -6 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น อบจ.นครพนม

  ลิงค์: https://ehenx.com/15442/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ยาม
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
  อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
  อัตราว่าง: 8
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 6 ต.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการอื่นๆ

  สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา”

  ลิงค์: https://ehenx.com/12279/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสุขาภิบาล,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการศึกษา,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ผู้ดูแลเด็ก
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
  อัตราว่าง: 8
  ปฏิบัติงานที่: กระบี่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 20 ก.พ. -24 ก.พ. 2560

  กรมการจัดหางาน

  ลิงค์: https://iqepi.com/37243/ หรือ
  ตำแหน่ง: ทำงานประเทศญี่ปุ่น,คนงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 24,000-200,000
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมการจัดหางานญี่ปุ่น

  กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

  กรมการจัดหางาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(IM) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) สมัครฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยต้องได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อที่กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

  นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ IM เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาในฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงานโดยในเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 24,000 บาท ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะฝึกปฏิบัติงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 200,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  คุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา สายตาปกติ และตาไม่บอดสี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ความประพฤติดี และไม่เคยเข้าเมืองหรือทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ และไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

  ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

  สมัครงาน กรมการจัดหางาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางาน รับสมัคร สอบ กรมการจัดหางาน2560 สอบ กรมการจัดหางาน 60 ehenbook.com กรมการจัดหางาน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงาน  กรมการจัดหางาน :ตนเอง