• งานราชการอื่นๆ

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2562

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมคุมประพฤติ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://ehenx.com/2333/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 10,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 มี.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2561 รวม 14 อัตรา

  กรมคุมประพฤติ

  กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://ehenx.com/697/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานคุมประพฤติ
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 14
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ย. -7 ก.ย. 2561 รวม 14 อัตรา

  กรมคุมประพฤติ

  กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://ehenx.com/485/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานคุมประพฤติ
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 14
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ย. – 7 ก.ย. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -21 พ.ย. 2559 |พนักงานคุมประพฤติ

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36320/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 26
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 21 พ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติ
  อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านคุมประพฤติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ
   1. แสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเสนอผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา เพื่อประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
   2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา เพื่อให้ผู้กระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
   3. วิเคราะห์ จำแนก วางแผน แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์และจัดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคม เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดี
   4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อ (2) และ (3) เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
   5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
   6. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุมครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
   7. จัดให้มีการประชุมหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทำผิด เหยื่อ และชุมชนตามความเหมาะสม
   8. รวบรวมข้อมูล ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
   9. ตอบข้อหารือตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ชัดเจนในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน
   10. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และทำความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
   1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
   2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการในงานคดีอาญา คดีครอบครัว และงานกำกับการปกครอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สนใจหรือผู้รับบริการ

  ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ

  งานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานบังคับคดีทางอาญาซึ่งต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยกลุ่มที่จะต้องมาอยู่ในการควบคุมดูแลจะเป็นผู้กระทำผิดที่มีความหลากหลายในด้านฐานความผิดและพฤติกรรม ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติควบคุมดูแลนักโทษที่ได้ับการปล่อยตัวจากเรือนจำในฐานความผิดที่มีความรุนแรงสูงสุดในฐานฆ่าคนตายซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิต แต่ผู้กระทำผิดได้รับการอภัยโทษและลดโทษจนอยู่ในการพักการลงโทษและมาอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งการดำเนินงานกับผู้กระทำผิดเหล่านี้จะเริ่มตั้งแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้กระทำผิด การสืบสวนพยานไปจนถึงการควบคุมพฤติกรรม เมื่อผู้กระทำผิดได้รับการปล่อยตัวออกมาในชั้นของการคุมประพฤติ โดยพื้นฐานผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถกลับไปสู่ชุมชนได้อย่างปกติ และสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม

  นอกจากนี้ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิดหลายกลุ่ม เพื่อควบคุมพฤติกรรมมิให้ไปกระทำผิดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีความพร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัดได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่ไม่น่าอภิรมย์ตรากตรำและเสี่ยงอันตราย เนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  หลักสูตรการสอบและวิธีการสอบแข่งขัน

  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
  2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และ กฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 (เฉพาะมาตราเกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณษคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 32(5) – (8), 43 กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
  3. ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนกายุติธรรมทางอาญา ความรู้เกีย่วกับงานคุมประพฤติ
  4. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์
  5. ความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  6. ความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบุคคล งานการคลัง การประชุมหรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  ด้านการปฏิบัติการ

  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น บัญชีวันทำการของข้าราชการและลูกจ้างและสวัสดิการต่างๆ
  3. ดำเนินการจัดทำบัญชีและฎีกา การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน
  4. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  6. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

  ด้านการบริการ

  1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
  3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

  1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี


  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

  กรมคุมประพฤติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

  1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบท้าย

  2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบท้าย
  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ธ.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

   

   

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |พนักงานคุมประพฤติ

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35615/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 22 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรพิจิตร

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ


  (สำเนา)

  ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ……………………………………………………..
  ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคำสั่งกรมคุมประพฤติที่ 972/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
  ระยะเวลาการรายงานตัว 1 – 30 กันยายน 2559
  จำนวน 1 อัตรา
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (5) ไม่เป็นผู้รับดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรืลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

  /หมายเหตุ…
  – 2 –

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

  สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  3. การรับสมัคร
  3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613557 ต่อ 107 ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  (2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สค.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งให้นำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัครด้วย

  / 3.3 ค่าสมัคร…
  – 3 –

  3.3 ค่าสมัคร
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร เป็นเงิน 200 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร และทางเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามที่กำหนด ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

  6. เกณฑ์การตัดสิน
  6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมในการประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของการประเมินทั้งสองครั้ง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน รวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนใน การประเมินครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  /7.การประกาศ…
  – 4 –

  7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ 6 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรและทางเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ สมัครงาน/รับโอน สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

  8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรกำหนด

  อนึ่ง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมใน ทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรทราบด้วย

  ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  (ลงชื่อ) นพพร บ่ายแสง
  (นายนพพร บ่ายแสง)
  ผู้อานวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
  อธิบดีกรมคุมประพฤติ
  เอกสารแนบท้าย

  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคาพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่ รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณ ของตนเอง พัฒนารูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอ แนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  / หลักการและ…

  หลักการและวิธีการเลือกสรร

  สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
  – ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
  – ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖-๕๘ และมาตรา ๗๔-๗๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๕
  – พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
  – พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
  – พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
  – พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕) – (๘), ๔๓ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ ข้อ ๙๑-๙๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
  – ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๔๗
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งาน ควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
  100 สอบข้อเขียน
  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
  วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น 100 สอบข้อเขียน
  – วันสอบจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

  หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อน ส่วนรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน วัน และสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
  อัตราว่าง ๑ อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
  ระยะเวลาการจ้าง 1 – 30 กันยายน 2559
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ พิจิตร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -17 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35611/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 13,280-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 17 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรชุมพร

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ชุมพร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35573/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมคุมประพฤติภูเก็ต

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ภูเก็ต กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.ค. -22 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35336/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 13,285-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 22 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

 • งานราชการอื่นๆ

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |พนักงานคุมประพฤติ

  กรมคุมประพฤติ

  “กรมคุมประพฤติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35333/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 25 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สคป.จ.นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

  กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ นครศรีธรรมราช กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |