• งานราชการอื่นๆ

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 30 พ.ค. -10 มิ.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง (สำหรับ ปวส. และ ป.ตรี รับทุกสาขา)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมการบินพลเรือน

  “กรมการบินพลเรือน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34750/ หรือ
  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (สำหรับ ปวส. และ ปริญญาตรี รับทุกสาขา)
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,280-15,000
  อัตราว่าง: 27
  ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมการบินพลเรือน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ หลายจังหวัด กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน2559 สอบ กรมการบินพลเรือน 59 ehenbook.com กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการบินพลเรือน :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการบินพลเรือน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -10 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,ผู้ดูแลสนามบิน

  กรมการบินพลเรือน

  “กรมการบินพลเรือน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34749/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,ผู้ดูแลสนามบิน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,280-13,800
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน,ขอนแก่น,อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมการบินพลเรือน

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในการรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทำการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้ แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  (2) ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชำรุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
  (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด และทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน
  (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  (2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในงานช่างเครื่องจักรกล เช่น สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงบำรุงรักษา ตรวจและทดสอบ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ รวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติการซ่อมสร้าง คำนวณรายการและประมาณราคา
  (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ความรู้ทางด้านเครื่องกล กลศาสตร์การเคลื่อนที่ วงจรไฟฟ้า และการปรับอากาศเบื้องต้น – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินให้กับสายการบินที่มาขึ้น – ลง ที่ท่าอากาศยาน
  (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และเครื่องยนต์ – ความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้า – ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า – ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : ผู้ดูแลสนามบิน
  อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน ดูแลความปลอดภัยให้แก่อากาศยานขณะที่มาทำการบินขึ้น – ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์ ยานพาหนะ หรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษาซ่อมแซม สิ่งชำรุดเสียหายเล็กน้อย ๆ ภายในสนามบิน ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่
  (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด และหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ ทางสังคมหรือทางอื่น ๆ และทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความ และหรือตีความจากข้อความนั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน ความรับผิดชอบของตําแหน่ง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ แม่ฮ่องสอน,ขอนแก่น,อุดรธานี กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน2559 สอบ กรมการบินพลเรือน 59 ehenbook.com กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการบินพลเรือน :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการบินพลเรือน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |ผู้จัดการ หัวหน้า พนักงาน จำนวนมาก

  กรมการบินพลเรือน

  “กรมการบินพลเรือน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/33969/ หรือ
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการ หัวหน้า พนักงาน จำนวนมาก
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: 16,050-240,000
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 1 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมการบินพลเรือน

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน2559 สอบ กรมการบินพลเรือน 59 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมการบินพลเรือน :ตนเอง  mail  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการบินพลเรือน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | ใบสมัคร |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน

  “กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12318/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 9,960-12,240
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ตรัง,แม่สอด,นราธิวาส,แพร่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ประกาศกรมการบินพลเรือน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
  และท่าอากาศยานแพร่
  ———————————
  ด้วย กรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
  ราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด
  ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
  พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
  แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
  กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
  การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรโดยมี
  รายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่ง/สังกัด อัตราว่างจะบรรจุครั้งแรก กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
  – ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานตรัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานแม่สอด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานแพร่ ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
  1.2 ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
  1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และหลักเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
  1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1.4.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  (1) อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินให้กับ
  สายการบินที่มาขึ้น – ลง ที่ท่าอากาศยาน
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2
  1.4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  (1) ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้าและ
  ไปรษณียภัณฑ์
  (2) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
  (3) ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสาน
  กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
  (4) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  (1) ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการและ
  มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
  (2) ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น
  ช่องทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
  (3) การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบดับเพลิง
  อากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
  ชนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิง ที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไอดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิง
  ประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อทำการดับเพลิงและกู้ภัย
  (4) ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
  (5) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
  ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัยร่วมกันกรณีได้รับการร้องขอจัดทำแผนรองรับ เพื่อใช้
  ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อม แผนฯ และเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไข
  ปัญหาในกรณีต่างๆ
  (6) ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  ได้เสมอ
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  (1) ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน ดูแลความปลอดภัยให้อากาศยานขณะ
  ที่มาทำการบินขึ้น – ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์ ยาน พาหนะ หรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด
  ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษา ซ่อมแซม สิ่งชำรุดเสียหายเล็กน้อยภายในสนามบิน ดูแลรักษา
  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  3
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
  ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
  หน่วยงานอื่นของรัฐ
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  2.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  2.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ
  มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดใน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
  – มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
  แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
  – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
  เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
  – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
  ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
  เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
  2.2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับ
  ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  กู้ภัยและดับเพลิง
  1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
  2) มีสัญชาติไทย
  3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
  4) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  5) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ
  กรมการรักษาดินแดน
  6) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า
  มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
  4
  – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
  เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
  – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวม
  แว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวม
  แว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
  ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทาง
  ร่างกาย โดย
  – ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
  – ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
  – ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
  – ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
  ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้โดย
  วิธีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  2.2.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 –
  6 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  ๓.1.1 ให้ผู้สมัครสอบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่”
  ๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
  จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  ๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก
  ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
  เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ผู้สมัครสอบ
  สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีกแต่ไม่สามารถแก้ไข
  ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
  ๓.1.4 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
  บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557
  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
  ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
  เรียบร้อยแล้ว
  ๓.1.5 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
  5
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ
  (2) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่ว
  ประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้นในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
  – ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 70 บาท
  เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.1.5 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ๓.1.6 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ
  กำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถพิมพ์ใบสมัคร
  พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th หัวข้อ
  “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลข
  ประจำตัวสอบ”
  3.2 หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  (2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
  (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง สำเร็จการศึกษา
  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
  ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
  (5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
  – วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
  – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  – โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  – โรคพิษสุราเรื้อรัง
  – โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
  (๖) หนังสือรับรองที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง จำนวน
  1 ฉบับ (ถ้ามี)
  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
  เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
  6
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและ
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัคร
  สอบคัดเลือก
  4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
  ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
  รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
  ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
  เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมการบินพลเรือนจะไม่คืนค่าสมัครสอบ
  5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
  กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 มกราคม 2557
  ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6 ) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และที่ http://job.aviation.go.th
  หรือ www.aviation.go.th
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
  วิธีการประเมิน ดังนี้
  สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
  การประเมินครั้งที่ 1
  ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  – ความรู้พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล และเครื่องยนต์
  – ความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้า
  – ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า
  – ความรู้ทางด้านกลศาสตร์
  100 สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  – ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2554
  – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  – ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
  100 สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยวิธีการสอบ
  – ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
  – ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
  – ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
  100
  สอบปฏิบัติ
  7
  สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
  – ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
  2. เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบ
  ความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
  – ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
  100
  สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด และหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ
  ทางสังคมหรือทางอื่นๆ และทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ
  สรุปความ และหรือตีความจากข้อความนั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้
  ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ความรู้ทั่วไป
  เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และระเบียบลูกจ้างประจำ
  ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  100
  สอบข้อเขียน
  การประเมินครั้งที่ 2
  1. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  4. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  – มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
  – ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  – การสื่อสารโดยการพูด
  100
  สอบสัมภาษณ์
  รวม 200
  กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2
  7. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
  ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
  ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน
  ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
  ลำดับที่สูงกว่าได้
  8
  8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
  สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ ที่ http://job.aviation.go.th
  www.aviation.go.th และที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
  และท่าอากาศยานแพร่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด
  1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
  9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
  ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการบินพลเรือน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
  **บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (10 – 31 ต.ค. 2556)

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน)
  อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความปลอดภัยด้านการบิน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารการบิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารกิจการการบิน
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน
  – ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  (การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน)
  อัตราเงินเดือน : 16400 – 18040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
  – ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  (การแปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ) 

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการบินพลเรือน :

  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 31 ต.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ต.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า (8 – 30 พ.ค. 2556)

  กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
  (2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
  (2) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
  – ความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
  ทักษะ/สมรรถนะ : –
  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
  อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ
  (2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  (2)ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
  (3)สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –
  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  วิธีการสมัครงานราชการกรมการบินพลเรือน :

  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล (8 – 30 พ.ค. 2556)

  กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
  อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา กฎ ระเบียบทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
  (2) พิจารณา และศึกษาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วย การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
  (3) เสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาตรการ และให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินภาคอากาศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
  (4) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
  (5) ดำเนินการสอบสวนเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ อุบัติการณ์ที่น่าสนใจ อุบัติการณ์รุนแรง และอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
  (6) ร่วมประชุมกับเหล่าทัพและหน่วยบินพลเรือนต่างๆ เพื่อพิจารณาแนะนำแก้ไข และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน
  (7) รวบรวมสถิติจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการบินของอากาศยาน
  (8) รายงานการเกิดอุบัติการณ์ของอากาศยานให้แก่องค์กรต่างๆ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
  (9) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนิรภัยการบิน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  – ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน
  (การแปลสรุป/แปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
  (2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
  (2) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
  – ความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
  อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ
  (2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  (2)ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
  (3)สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางด้านการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  วิธีการสมัครงานราชการกรมการบินพลเรือน :

  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคลากร (26 เม.ย. – 20 พ.ค. 2556)

  กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กรมการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

  หน่วยงานที่ปฏิบัติ สำนักบริหารกลาง

  อัตราว่างจะบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

  ค่าตอบแทน 15,960 บาท

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานเีกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การจัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสวัสดิการ และการดูแลให้บริการเกี่ยวกับประโยชน์เกื้อกูลตา่งๆ ของเจ้าหน้าที่ของกรม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานราชการกรมการบินพลเรือน :

  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่