กฟน. สมัครงาน 2556 เปิดรับสมัครสอบ (30 ตำแหน่ง 150 อัตรา) นักวิชาการ(ด้านแผนงาน-เศรษฐกิจ-ความปลอดภัย),นักบัญชี,บุคลากร,นักฝึกอบรม,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรคอมพิวเตอร์,วิศวกรเครื่องกล,สถาปนิก,เลขานุการ,นักประมวลผลข้อมูล,นักประชาสัมพันธ์,นักการเงิน,นิติกร,พยาบาลวิชาการ,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักบริหารงานพัสดุ, (1 – 10 เม.ย. 2556)

กฟน.เปิดรับสมัครสอบ

Read more