• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -6 ม.ค. 2563

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กปร.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "กปร. "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5937/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กปร.)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2562

  กปร

  กปร “

  ลิงค์: https://ehenx.com/3241/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กปร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562

  กปร.

  กปร.”

  ลิงค์: https://ehenx.com/2887/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กปร.)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2561

  กปร

  กปร”

  ลิงค์: https://ehenx.com/1568/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างภาพ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กปร.)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กปร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -11 ม.ค. 2560 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  กปร.

  “กปร.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36640/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 14
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 11 ม.ค. 2560
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กปร.กรุงเทพมหานคร

  กปร. เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติงานภายในกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ที่ ก.พ.กำหนด ดังนี้
  3.1 ด้านการปฏิบัติการ
  1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
  2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
  /3) วิเคราะห์ …
  3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
  5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
  3.2 ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3.3 ด้านการประสานงาน
  1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.4 ด้านการบริการ
  1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
  2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
  อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ อาจจะมีการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น รับเสด็จ การเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามโครงการ เป็นระยะ ๆ ซึ่งบางครั้งเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือต้องพักแรมในต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวัน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  สมัครงาน กปร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร กปร. รับสมัคร สอบ กปร.2559 สอบ กปร. 59 ehenbook.com กปร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กปร. :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กปร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กปร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,ช่างฝีมือทั่วไป,พนักงานประจำสำนักงาน (1 – 5 เม.ย. 2556)

  กปร.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างฝีมือทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท.ปวส. ด้านช่างสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
  2.หากมีประสบการณ์ในการทำงที่เกี่ยวข้องกับงานช่างที่ตรงตามลักษณะงานในหน้าที่ระบุไว้ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานเป็นการทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  3.มีบุคลิกภาพ และมนุ๋ษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
  4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
  5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ งานซ่อมแซมปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ งานสนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา การติดตั้งตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานช่างอื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างฝีมือ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (40 คะแนน)

  – ทักษะ
  ทดสอบด้านความสามารถในการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุสื่อสารและ/หรืออุถปกรณ์โสตทัศนศึกษา
  วิธีการประเมิน : โดยการทดสอบปฏิบัติ (30 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  ทดสอบสัมภาษณ์ด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น ๆ


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
  อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวช. ปวท. ปวส. ด้านพาณิชยกรรม เลขานุการ การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
  2.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยมีความรู้ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel
  3.หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตรงตามลักษณะงานในหน้าที่ระบุไว้ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
  5.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาญชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
  6.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเลขานุการกลุ่ม/ศูนย์/สำนัก งานสารบรรณ งานพิมพ์เอกสาร จัดทำเอกสาร รายงานการเดินทาง รายงานการประชุม การประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  -ทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การใช้คอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (40 คะแนน)

  – ทักษะ
  -ทดสอบด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel, Power Point
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบปฏิบัติ (30 คะแนน)

  – สมรรถนะ
  -ทดสอบด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆ


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา แต่ต้องพิจารณาด้วยว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิคเป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
  3.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
  4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวิตพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
  5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำเสนอความเห็นในเบื้องต้น การสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและการประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ช่วยเหลือภารกิจในการตามเสด็จพระราชดำเนิน การประสานงานเพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การติดตามและประเมินผลโครงการ การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ลักษณะงานต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผน การวางยุทธศสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์ ทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลข้อมูล ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น มีความรู้ในการวางแผน การวางยุทธศาสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานโครงการ การประเมินผล ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (70 คะแนน)

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  ทดสอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล และอาจมีการทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นที่จำเป็น
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆ


  ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
  อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือการบริหาร และต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
  3.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สภาพ เรียบร้อย มีความน่าไว้วางใจ
  4.ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
  5.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เกษียณ และการพัฒนาและฝึกอบรม วิเคราะห์แผนอัตรากำลัง จัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ งานด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1.ทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม วิเคราะห์อัตรากำลัง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป และความรู้ในหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน (70 คะแนน)

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  2.ทดสอบสมรรถนะด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล และอาจมีการทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้นๆ  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานราชการกปร. :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 เมษายน 2556

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กปร. คลิกที่นี่