Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit)

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit)

วันที่ 23 เม.ย. 2556

ทำเนียบรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำหนดการเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยหัวข้อหลักในการประชุมคือ Our People, Our Future Together เพื่อ สะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับเคลื่อนอาเซียนและกำหนดอนาคตของ ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมฯ ผู้นำอาเซียนจะได้ติดตามความคืบหน้าในการสร้างประชาคมอาเซียน และการการเร่งรัดให้เกิดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ตามสิ่งที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา

สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะผลักดันสิ่งที่ไทยได้เคยเสนอต่อที่ประชุม ให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN, แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์, การบริหารจัดการภัยพิบัติ, การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก (connectivity) รวม ถึงการเร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมการแสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ในทิศทางอนาคตของอาเซียน โดยเฉพาะการรักษาบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไป และให้อาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกรอบความร่วมมือต่างๆในภูมิภาค

นอก จากนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับผู้นำอาเซียนติดตามสถานะความคืบหน้าของการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้ (ASEAN Community Building) อันประกอบไปด้วย 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.เสาเศรษฐกิจ ด้วยการเร่งรัดมาตรการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เช่น ASEAN Single Window การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน การเจรจา RCEP 2. เสาการเมืองและความมั่นคง – การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ ผลักดันความร่วมมือเรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต 3. เสาสังคมและวัฒนธรรม – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะเสนอให้มีการเชื่อมโยง 3 เสาหลัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสนับสนุนและผลักดันด้านการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือด้านการ แพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา ระหว่างกันของประเทศสมาชิก อันจะเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะเป็นการหารือร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยนายกรัฐมนตรีจะผลักดันการเร่งรัดแผนการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยการเพิ่มเส้นทางการสร้างทางหลวงพิเศษ (Motorway) การ เพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึงการสร้างมาตรฐานร่วมกันในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการการค้าหรือการเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน (Custom Border)

เรียบเรียง : สิรินภา ปานสังข์

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล

 

24 เม.ษ 2556(13.30น)นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม  22nd ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2556 ณกรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Our People, Our Future Together  …

22as,bm2013 (3)

20.30น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางถึง กรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ และนาย เล เลือง มินส์ เลขาธิการอาเซียน ได้รายงานสรุปผลของการคืบหน้า อาเซียน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้( 25 เม.ย. 2556)

22as,bm2013 (1)

Venue of 22nd ASEAN Summit (2013)
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

22sm.bm2013 (4)

การประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับ เคลื่อนอาเซียน การกำหนดอนาคตของภูมิภาคอาเซียน ร่วมถึงการติดตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ในงานเลี้ยงรับรองผู้นำอาเซียนนั้น ผู้นำอาเซียนต่างก็สวมเสื้อผ้าไหมทอพิเศษของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ครั้งนี้ด้วย

25เม.ษ 2556

22aseansb2013 (15)

การประชุม 22nd ASEAN Summit… Our People, Our Future Together  ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเข้าห้องประชุมในครั้งนี้

22aseansb2013 (16)

09.00-12.15 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เนื้อหาการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนของประชาชนสู่อาเซียนอย่างไร

เนื้อหาการประชุม 22nd ASEAN Summit ในครั้งนี้มุ่งเน้นความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางทะเลภายในภูมิภาค
โดย สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียะห์แห่งบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

asean g

สาระการประชุมสรุปว่าบรรดาผู้นำอาเซียนจะขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับ ประเทศจีนฮ่องกง และบรรจุวาระการประชุมในการต้องการความร่วมมือจากประเทศจีนเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เพื่อลดความตึงเครียดในน่านน้ำที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศอาเซียน ใต้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับการวางรากฐานการเชื่อมโยงอาเซียนthe Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)ได้เปิดการประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยโดยการเพิ่ม การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ ได้รวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศูนย์กลางการกระจายสินค้า,สร้าง มาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว,การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การอำนวยความสะดวกในระหว่างเดินทางและจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

ASEAN_3s

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทในการแสดงท่าทีเพื่อให้เกาหลีเหนือหันมารับฟัง นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการหารือเรื่องแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

นายมาร์ตี้ นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เผยด้วยว่าผู้นำอินโดนีเซีย ได้พบหารือกับผู้นำพม่า เกี่ยวกับเหตุจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นในพม่าและแสดงความมั่นใจว่า รัฐบาลพม่ากำลังพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อยุติความขัดแย้ง

asean_25th_summit_3

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ผลักดันสิ่งที่เคยเสนอให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นไปตาม 3 เสาหลักที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม ห้มีการเชื่อมโยง 3 เสาหลัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมทั้ง การสนับสนุนและผลักดันด้านการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้จะถือโอกาสนี้เชิญผู้นำอาเซียน มาร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Water Summit) ในเดือน พ.ค. ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกด้วย

จากนั้นจะร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

22aseansb2013 (10)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายเต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเหมียนม่าร์ เกี่ยวกับความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

สรุปผลการหารือในครั้งนี้ …นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการปฎิรูปภายในประเทศเมียนมาร์อย่างต่อ เนื่อง และประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้ฉลองครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ประเทศเมียนมาร์ และยินดีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

22aseansb2013 (19)

ความก้าวหน้าของโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง-ทวาย คือ..ประเทศไทยได้จัดทำข้อตกลงผู้ถือหุ้นสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง SPV (SPV Shareholder Agreement) และสัญญาสัมปทานแล้ว และเสนอให้ทางเมียนมาร์ได้พิจารณาต่อไป เพื่อทบทวนรูปแบบการเงินของโครงการร่วมกันในเดือนพฤษภาคม 2556 ณ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ประเทศไทยได้เชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ  ร่วมกับประเทศไทยและเมียนมาร์ ผู้นำทั้งสองยังได้มีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การประชุมคณะกรรมการ ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint High-Level Committee หรือ JHC) การอำนวยความ ความสะดวกประชาชนย้ายออกจากพื้นที่โครงการการระดมทุน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน

22aseansb2013 (7)

ข้อสรุปรูปแบบการเงินและการสนับสนุนการใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่สามารถ แลกเปลี่ยนได้อย่างเป็นทางการ ในเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ได้หารือกันในประเด็นชาวโรฮิงญา และกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาว เมียนมาร์ โดยประเทศไทยขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมียนมาร์ดำเนินการพิสูจน์ข้อมูล สถานภาพเพื่อแสวงหาทางออก ที่เหมาะสมให้กับบุคคลทั้งสองกลุ่มนี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มของเมียนมาร์ ในการจะเปิดจุดผ่านแดนใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-พญาตองซู, ด่านบ้านน้ำพุร้อน-ทิกิ, ด่านสิงขร-มอต่อง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในระดับ ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศด้วย

14.00 น.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอด อินโดนีเซีย-มาเลเซียและประเทศไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 7

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง การประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7 ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ว่า ได้ผลักดันการเร่งรัดแผนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยการเพิ่มเส้นทาง การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึง การสร้างมาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

Comments

comments