Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มี.ค. -8 มี.ค. 2567 รวม 44 อัตรา,

กรมพลาธิการทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/18040/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการสังกัดพธ.ทบ.
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มี.ค. – 8 มี.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลหลเรือนและทหารกองหนุน เพี่อสอบ คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการ สังกัด พธ.ทบ.

อัตราว่าง : 44 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวส.ทุกสาขา

๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (ชาย) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ชาย) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย) จำนวน ๖ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) (ชาย) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ชาย) จำบวบ ๖ อัตรา
๑.๖ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง) จำนวน ๒๑ อัตรา
๑.๗ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย) จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานราชการ สังกัด พธ.ทบ.

๒. คุณสมบัติทั่วไปชองผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๒ มีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๕ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๘) นับดามพระราช บัญญิติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๓ เพศชาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๓.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓-๕ ต้องมีร่วงกายลมบูรณ์ดี
๒.๓.๒ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว ต้องมีผล การตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ และไม่รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า ‘ไมใต้ชนาด’ และเป็น คนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔
๒.๓.๓ ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เชนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เชนติเมตรขึ้นไป โดยพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายดานคณะทรรมการตรวจวัดชนาดร’เงกายขธง กรมพลาธิการทหารบก วัดได้
๒.๓.๔ไม่รับสมัครผู้ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทพารกอ4ประจำการ หรือได้รัน การผ่อนผันการตรวจเลือกๆ ทุกกรณี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๔ เพศหสุ!ง ต้องมีร่างกายสมนูรณ์ดี และไม่อยู่ในระหว่างดั้งครรภ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เชนติเมตร และมีนี้าหนักไม1น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
๒.๕ เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิบัไตย อับมีพระมหากษัต่ริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธใจ
๒.๖ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ธย่างสูงสุด
๒.๗ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกข้างชองหน่วยงานอื่น ชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๘ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ห่รือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิน้ติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ ห่รือจิตฟ้บเพิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ชี่งออกตามความใบมาตรา ๔ด แห่งพระราขบัญญ้ติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างลูกสั่งให้พกราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑๑ โม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๓ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (นับถึงวับรับสมัคร)
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๕ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ที่สามารถมองเห็นไต้อย่างเปิดเผย หรือนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิน้ติงาน และคณะกรรมการๆ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ กองทัพบก
๒.๑๖ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แข้งข้อเท็จจริงต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง และหาก ตรวจพบในภายหลังจะถึอได้ว่าผู้สมัครแข้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชภาร ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธึ๋ ในการพิจารณาไม่จ้าง หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและ เรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
๒.๑๗ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติไนครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น หากในภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมปีติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณวุฒิหรือมีเหตุอันไม่ เหมาะสมที่จะเป็นพนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมปีติในการสมัครสอบมาดั้งแต่ต้น และให้ถือว่าการสอบคัดเลีอกของบุคคลด้งกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๅ ต่อกองทัพบก
๒.๑๘ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้
๒.๑๙ ผู้สมัครต้องยิบยอมให้มีการตรวจสอบค้นข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไป ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมปีติใบการรับสมัครและสอบคัดเลือกๆหรือประกอบการพิจารณาเข้ารับการปีกอบรม ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ล้ามี) ตามที่กำหนดในหระราชบัญญ้ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ห.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่ร้องเรียน หรือฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับกรมพลาธิการทหารบก และกองทัพบก

ดุณลมบัติเจพาะตำแหน่ง
๓.๑ กลุ่มงานเทคนิค เพศ อายุ และการศึกษา กำหนดตามตำแหน่ง ดังบี้
• ตำแหน่ง ข่างกลโรงงาน เพศชาย อายุ ๑๘-๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปาท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปาส.) ในสาชา วิชา ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล หรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานเครื่องกล และงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี
๓.๒ กลุ่มงานบวิการ เพศ อายุ และการศึกษา กำหนดตามตำแหน่ง ดังบี้
๓.๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม เพศชาย อายุ ๑๘-๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาหาร ทำความสะอาด ห้องครัว ตลอดจบปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๒ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ เพศชาย อายุ ๑๘- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานธุรการ, งานพัสดุ และระเบียบ งานสารบรรณเป็นอย่างดี
๓.๒.๓ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย อายุ ๑๘- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไมตากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนดัน (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการเป็นอย่างดี และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๒.๔ ตำแหน่ง พนักงานปริการ (รักษาความปลอดภัย) เพศชาย (รับเจทาะทหารกองทบุบ) อายุ ๑๘- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไมตากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานต้านรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
๓.๒.๕ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง เพศชาย อายุ ๑๘- ๓๕ปี สำเร็จการศึกษาไม,ตากว่าชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างทั่วไป และข่อมจักรอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๖ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนดัน (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเย็บจักร อุตสาหกรรม และเย็บผาเป็นอย่างดี
๓.๒.๗ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เพศชาย อายุ ๑๘- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนดัน (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงาน ช่างทั่วไปเป็นอย่างดี


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วับที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ในวัน และเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาพิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนดิวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมพลาธิการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 – 8 มีนาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมพลาธิการทหารบก

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments