Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 56 อัตรา,

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/18008/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเจ้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ด้วยกรมป่าไม้ จะดำเนินการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเจ้ารับราชการในดำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุบุคคลเจ้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งชันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 41 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการตำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมตำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถูทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อจัดการให้เป็นป่าเศรษฐกิจ
(๖) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการฟินฟู แกไช ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลชองระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
(๓) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการกระทำผิด บุกรุกทำลายป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การอนุญาตการใช้ประโยชน์จากไม้ ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อรักษาและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
(๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม กระคุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
(๔) ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟินฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การกำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ การจัดทำระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูล แกนักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการบริการ การท่องเที่ยวแก’หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์ ต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่โด้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่ อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
(๖) สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคำนวณ ปรับแล้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ต่าง ๆ
(๓) จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ้ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๔) อ่าน แปลและดีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพคาวเทียม เพื่อดูร่องรอย การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๕) นำเข้า ตรวจสอบ แล้ไข รักษาและด้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ
(๖) ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถประสงค์ของผู้ใซ้งาน
(๗) ดูแล ชัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
(๘) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังกับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการจัดส่ง ให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาขน
(๒) ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูลด้านแผนที่และหรือภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๓) ให้บริการแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การ จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป๋าหมายตามที่กำหนด
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติดามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม หลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แกํใข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความกัาวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดขอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ รับทราบข้อมูลความร้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อชอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจรังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) แล้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของงานที่กำหนดไว้
(๓) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่เพื่อสนับสมุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
(๔) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผลเพื่อติดตามความกัาวหน้า ของงาน
(๕) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปแก1บุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบฅงานในหน้าที่
(๒) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่โด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย และแบบอัตนัย ๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๒ ความรู้ความเช้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้
๒. กฎหมายสารบัญญัติ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
๓. กฎหมายวิธีสบัญญัติ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
๔. กฎหมายมหาชน ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที,แก้ไขเพิ่มเดิม
๕. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกั(ข่เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดวามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย
๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
๑    .๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑    .๒ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้
๒    . ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้และงานด้านป่าไม้
๓    . ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
–    พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แล้โขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
–    พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย
๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๒ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้านการป่าไม้
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๔. ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ จัดการ และสืบค้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเซียน แบบปรนัย
๑. ความรู้ความเช้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้
๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๔. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงาน ธุรการและงานสารบรรณ
๘. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๙. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคลังและพัสดุ
๑๐.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อใปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย
๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใซ้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ชองทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๒ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไข้
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน งานช่างก่อสร้าง ช่างรังวัด งานเขียนแบบ งานออกแบบ
๓. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและช่อมแชม หรืองานตรวจการจ้าง


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย
๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยจ้อมูลข่าวสาร ของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๒ ความรู้ความเช้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของทรมป่าไม้
๖. ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ และแผนผัง
๓. ความรู้เกี่ยวกับการวัดระดับภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน และแผนที่
๔. ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศกับงานสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ การใช้งานเครื่อง รับสัญญาณดาวเทียม (GPS) อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการรังวัดและจัดทำฐานจ้อมูลด้านแผนที่


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป่าไม้  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมป่าไม้

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments