Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2566 รวม 102 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี

ลิงค์: https://ehenx.com/17990/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 102
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลราชวิถี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ คนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งพนักงานประกอบ อาหาร ตำแหน่งพนักงานประจำท้องยา และตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด ประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครสรรหาและ เลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานบริการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานเปล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
๒. มีทักษะในการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ บี ต่อจาก ประกาศนัยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นถึง (ปวส.) ในทุกสาขา
๒. มีทักษะในการใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช่ในงาน


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 ๑. ได้รับประกาศนียบัดรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม (ปวส.)
๒. มีทักษะในการไชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


ผู้ช่วยทันตแพทย์

 ๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


ผู้ช่วยพยาบาล

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล ชี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานบัตรรายงานโรค

 ๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานเภสัชกรรม

 ๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)


พนักงานบริการ

 ๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)


พนักงานบริการ

 ๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)


พนักงานประกอบอาหาร

 ๑.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานประจำห้องยา

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.๖)
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานเปล

 ๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น ๒ ลานหน้าลิฟต์ ตีกสิรินธร

  โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ๒ ถนนพญาไท แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 – 10 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Comments

  comments