Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17977/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการศึกษา

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง ของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชี่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การผึเกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที,ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน ลื่อการเรียน การสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผน และติดตามงาน การติดต่อบัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงาน การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคติที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ และความรู้ด้าน การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคติที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ ๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/งานวินัยข้าราชการ
–    การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
–    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
–    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
–    การวางแผนกำลังคน
–    การผึเกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคติที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


นักวิชาการศึกษา

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคติที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิตริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
–    ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษาไทย
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคติที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความ รู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


นิติกร

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกีไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
–    กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
โดยประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศคดิที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๓.๑ การสมัครด้วยตนเอง
๓.๑.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
๓.๑.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๓.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๓.๑.๓ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๒ การสมัครทางไปรษณีย์
๓.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
๓.๒.๒ ล่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๓.๓ และธนาณัติค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายในนาม “อธิการบดีมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ” (ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาณัติเอง โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ไปที่สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงหนองไม้แดง เขตเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 23 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยวงเล็บมุมซอง ด้านล่างขวาว่า “สมัครพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร สำหรับเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหลังวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments