Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -12 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานอัยการสูงสุด

ลิงค์: https://ehenx.com/17975/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ค. ๒๕๕๓ ประกอบอับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ รันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน โดยมีรายลฺะเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ด้งนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๔.๓ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ในระด้บปริญญาตรีขี้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานชัยการสูงสุดมาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงาน อัยการสูงสุด
๑.๒ ประมวลผล และปรับปรุงแกไขฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มีความลูกต้องแม่นยำ มากที่สุด และเป็นปัจจุบัน
๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม ความต้องการและสภาพการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด
๑.๔ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ไต้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการใช้งานชองสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด
๑.๗ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงาน ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด
๑.๘ รวบรวมข้อมูลปรฺะกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การอัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่ายงานภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด
๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม ชัดต่อกฎหมาย และอนุบัญญัติที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความถูกต้อง และมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะการกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรทดแทน และการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบงานประยุกต ระบบสารสนเทศ และการจัดการ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย เพื่ออำนวยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิท้ธิภาพและประสิทธิผล
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน และแผนการแกไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๔ตามที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย อัยการสูงสุด พันรกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงาน ประสานการทำงาน ติดต่อกับหน่วยงาน ทีมงาน โครงการ และบุคคล ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบล้วน สร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ในการ ดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้การคำเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๓.๒ สนับสนุนข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงาน หรือองค์กร■ต่าง ๆ เพื่อร่วมวินิจลัยปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแล้ไขปัญหาเกี่ยวกับ งานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายใน สำนักงานอัยการสูงสุดให้มีประสิทธิภาพ
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ตอบข้อคำถาม ชื่แจง และให้คำแนะนำกับงานด้านคอมพิวเตอร์ในความรับผิดชอบเบื้องต้น แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ อันนำมาสู่ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างลูกต้อง
๔.๒ สนับสนุนและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้ รูปแบบ แนวทาง เทคนิค ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
๔.๓ สนับสนุนข้อมูลหรือร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการ■สกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๔ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเซียน เนื้อหาวิชาที่สอบ ด้งนี้
ก. สอบชัอเซียน (แบบปรนัย) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
(๑) พระราชบัญญัติองค์กรลัยการและพนักงานลัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายลัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ, ๒๕๖๒ และนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานลัยการสูงสุด
(๔) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ข. สอบข้อเซียน (แบบอัตนัย) คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาโปรแกรม (๑) การพัฒนาโปรแกรมให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้ไต้มาตรฐานสากล
(๒) การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
(๓) การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ API (Application Programming Interface)
(๔) การพัฒนาโปรแกรม
๔.๑) การพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต้วยภาษา SQL
๔.๒) การพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Application ด้วยภาษา PHP, .NET, Python, Node.js, JavaScript อย่างน้อย ๑-ภาษา และสามารถใช้ Framework เช่น React, Angular, Laravel, Vue.js หรืออื่นๆ ที่เป็นที่นิยม อย่างน้อย ๑ Framework
๔.๓) การพัฒนา Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter, React Native, Ionic หรืออื่นๆ ที่เป็นที่นิยม อย่างน้อย ๑ อย่าง –
๔.๔) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นชองผู้เข้ารับการสอบแช่งขัน และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทืวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของช้าราชการฝ่ายลัยการ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments