Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17960/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมล่งเสริมสหกรณ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาชาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน
การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ ดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และ การเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึง การชำระบัญชี การแก่ไชเพิ่มเดิมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอ นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับ
การวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตาม วัตถุประสงค์การก้เงินกองทุนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสหกรณ์

๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาการสหกรณ์
๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหาร จัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่น ทีเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
๕) มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใซ้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเขียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การสืบเสาะ หาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง ของกระบวนงาน
๖) มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมถุทธิ๋ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
๗) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็น กับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ทัศนคติ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร ๓ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมล่งเสริมสหกรณ์ กรมล่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 20 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments