Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565 รวม 20 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17903/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดพิจิตร

ด้วยจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์ แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ไต้รับใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณจวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาฃีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนืยบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เภสัชกรปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.® ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  (๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
  (๔) จัดทำพัฒนามาตรฐานแนวทางคู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดจอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  (๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
  เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
  (๓) สอน นิเทศ ขิกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
  การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  พยาบาลวิชาชีพ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาฃีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพนฐานตามมาตรฐานวิชาซีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
  (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเลี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
  (๓) บันทึก รวบรวม คีกษาวิเคราะห์ช้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย ลุชสบาย และมีประสิทธิภาพ
  (๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

  ๒. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงามหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ๓. ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับชัอผูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๔. ด้านการบริการ
  (๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ฟ้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตบเองได้
  (๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
  (๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังลีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
  (๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษา ทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางาน ด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
  (๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
  (๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และ ฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนพัฒนางานด้านรังลีการแพทย์และสาธารณสุข
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องด้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  (๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องด้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
  (๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพ รังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ข้นฟูสภาพด้าน การแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใซ้สำหรับหน่วยงานอื่น
  (๓) รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธ ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
  (๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ขัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและ สามารถนำไปใข้ในการดูแลสุขภาพ
  (๒) ประขาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงทาง วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแล สุขภาพ


  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
  (๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
  (๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
  ๓.๒ ด้านการบริการ
  (๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
  (๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Comments

  comments