Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบ 21 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลิงค์: https://ehenx.com/17874/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน โดยอิงระเบียบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการข นส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงาน การเงินประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงาน กองทุน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการ ด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ-เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
๑.๓ ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความลามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทาง คณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่าง ๆ ภาคความรู้ความลามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
(๑) การบันทึกรายการทางบัญชี (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ (๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับวันที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็น ที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วน บุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments