กรมวิชาการเกษตร สวส เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -28 พ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร สวส

ลิงค์: https://ehenx.com/17863/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชสวน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)กรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพซ้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ในการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคา และประมาณราคา ในการดำเนินงาน จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเกษตร ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ ๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธ ๒. การบริการที่ดี ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. การทำงานเป็นทีม


นายช่างไฟฟ้า

การประเมินครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ใฟฟ้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ หรือ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
G). การมุ่งผลสัมฤทธิ๋
๒. การบริกาวิที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๔. ความถูกต้องของงาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวส  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 28 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร สวส

ประกาศรับสมัคร file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments