Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -13 ธ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17787/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัลส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล,ฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล,ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล,ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล,ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล3,ฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า,ไปรษณีย์นครหลวง3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน ๗ คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่าง ๆ รวม ๑๕ อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาชาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมข้อมูล และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้


ไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

วิชาที่สอบ

ฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
–    วิชาการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle), ไมโครซอฟต์ (Microsoft SQL Server), MySQL, MongoDB เป็นต้น
–    วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม (Data Structures and Algorithms)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาท้วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ใหัเวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
–    วิชาการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle), ไมโครชอฟต์ (Microsoft SQL Server), MySQL, MongoDB เป็นต้น
–    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
–    แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาท้วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัล
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาท้วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน IT
–    ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและทดสอบ Software
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน IT
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาท่วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาท้วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
–    วิชาการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งการจัดการฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
–    แนวคิดด้าน Data Analytics, Data Science และ Big Data
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาพ่วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


ไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
–    ความรู้ทั่วไปด้านเทคนิคก่อสร้าง
–    ความรู[นการประมาณราคา
–    ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานก่อสร้าง
–    ความรู้ในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ให้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาห่วงทีวาจา บุคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ไปรษณีย์ไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครไปรษณีย์ไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments