Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 พ.ย. 2565 รวม 121 อัตรา,

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17777/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-21,250
อัตราว่าง: 121
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 89 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา รวม 121 อัตรา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงาน

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10150-21250 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ลูกจ้างประจำ

อัตราว่าง : 89 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10150-21250 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10740-11350 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงาน

๏ วุฒิปริญญาโท

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 (2482) 1 อัตรา สังกัด แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 1 กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพซีววัตถุ สาขา วท.ม. สาขาเคมี หรือสาขาเคมีวิเคราะห์ 

หมายเหตุ :    ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

• วุฒิปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้าน เภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

3.    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1    อัตรา สังกัด แผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการ สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

4. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรา สังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มืใบ ก.ว. และประสบการณ์ ด้านการออกแบบหรือควบคุม งานก่อสร้าง หรือการใช้งานและควบคุมเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี 

หมายเหตุ :    ตำแหน่งที่ 2-3 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6
ตำแหน่งที่ 4    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรา สังกัด กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ * ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

6. ตำแหน่ง นิติกร 4 (1225X1605) 2 อัตรา สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สำนักอำนวยการ สาขา ทางด้านนิติคาสตรบัณฑิต (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)   

7. ตำแหน่ง บุคลากร 4 (0134) 1 อัตรา สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สาขา ทางด้านการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

8. ตำแหน่ง นักอาขีวอนามัย 4 (2534) 1 อัตรา สังกัด กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ สาขา ทางด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)/อุตสาหกรรมและ ความปลอดภัย/วิศวกรรมการจัดการความ ปลอดภัย

9. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2086) 1 อัตรา สังกัด แผนกควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 1 กองประกันคุณภาพขีววัตถุ การประกันคุณภาพชีววัตถุ สาขา วท.บ. สาขาจุลชีววิทยา/เทคนิคการแพทย์เทียบได้ ตามแผน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ :    ตำแหน่งที่ 5-7 ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
Toeic 2 650, IELTS 2 5.5, TOEFL IBT 2 65, TOEFL CBT 2 183, TOEFL PAPER 2 513
ตำแหน่งที่ 8    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 5-7,9    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

10.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696) 1    อัตรา สังกัด แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์ 

11. ตำแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0806) 1 อัตรา สังกัด แผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

12.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1342) 1    อัตรา สังกัด กองการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม สาขา ทางด้านช่าง 

13.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310) 1    อัตรา สังกัด แผนกบริการและตรวจสอบความถูกต้อง ห้องปฏิบัติการ กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ขีววัตถุ สาขา ทางด้านช่าง

หมายเหตุ :    ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งที่ 13 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศน์
ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

14. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์ 

15.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2419) 1    อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่าง 

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 14-15    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

16. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 (2595)    – ดูแลเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน ควบคุมการเดิน
1 อัตรา    เครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องด้น
สังกัด แผนกบรรจุ 2

หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 16    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ลูกจ้างประจำ

๏ วุฒิปริญญาโท

17. ลูกจ้างประจำ ป.โท (50612) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์  
หมายเหตุ :    ตำแหน่งที่ 17 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

๏ วุฒิปริญญาตรี

18. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40332) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

19. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42121) 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์  

20. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42123) 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

หมายเหตุ     ตำแหน่งที่ 18 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 19    ปฏิบัติงานในเขต กทม.และปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งที่ 20    ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

21. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42974) 1 อัตรา สังกัด แผนกอัตรากำลัง กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ลาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์  

22. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42905) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานธุรการและสนับสบุน่โรงงาน กองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านบริหารธุรกิจ/การบัญชี 

23. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42971) 1 อัตรา สังกัด แผนกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สาขา ทางด้านบัญชี /บริหารธุรกิจ

24. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42113) 1 อัตรา สังกัด แผนการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการชาย สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์  

25. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40090) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา ทางด้านบริหารจัดการ/วิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 21, 23-25    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 22    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

26. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40611) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

27. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42164) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์  

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 26    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 27    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

28. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30400) 1 อัตรา สังกัด แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา สาขา ทางด้านช่าง

29. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30394) 1 อัตรา สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา สาขา ทางด้านช่าง 

หมายเหตุ    ตำแหน่งที่ 28-29    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

30. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32535) 1 อัตรา สังกัด แผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ

31. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30447X32753) 2 อัตรา สังกัด แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

32. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30104) 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ สาขา ทางด้านพาณิชยการ

33. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32556) 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ 

34. ลูกจ้างประจำ ปวส (30451X32742) 2 อัตรา สังกัด แผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 30-34    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

35. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32974) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ช่างยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์ 

36. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32462) 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ  

37. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32072X30456) 2 อัตรา สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 35    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 36-37 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

38. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20610) 1 อัตรา สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สำนักอำนวยการ สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

39. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20379) 1 อัตรา สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา สาขา ทางด้านช่าง 

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 38-39    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

40. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20393) 1 อัตรา สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา สาขา ทางด้านช่าง  

41. ลูกจ้างประจำ ปวช. (21060) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่าง  

42. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20237) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่าง

43. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20471) 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทุกสาขา

44. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20525) 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

45. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20527) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านพาณิชยการ

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 40, 43-45 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 41-42    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

46. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20541) 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านพาณิชยการ 

47. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20536) 1 อัตรา สังกัด แผนกร้านค้า 2 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย สาขา ทางด้านพาณิชยการ

48. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22754) 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านพาณิชยการ/คอมพิวเตอร์  

49. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22610X22755) 2 อัตรา สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ สาขา ทางด้านช่าง 

50. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22337) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สาขา ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ช่างยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 46-49    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 50    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

51. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10032) 1 อัตรา สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ 

52. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10566) 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 

53. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (12619) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยซีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา

54. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (12199) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

55. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10340X10341) 2 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

56. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (11015) 1 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพขีววัตถุ  

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 51-54    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 55    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 56    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

57. ลูกจ้างประจำ ม.6 (10592) 1 อัตรา สังกัด กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

58. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02641X02583) 2 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  

59. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02519X01009) 2 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ 

60. ลูกจ้างประจำ ม.6 (01000) 1 อัตรา สังกัด กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ

61. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02407) 1 อัตรา สังกัด แผนกผลิตเภสัชภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 57    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6
ตำแหน่งที่ 58-59, 61 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 60    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

62. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00348) 1 อัตรา สังกัด แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเภคมีภัณฑ์ 

63. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02547X02788) 2 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 

64. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00111) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1  

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 62-64 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี

๏ วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3/ม.6)

65. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (02362X02589) 2 อัตรา สังกัด สำนักอำนวยการ
หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 65 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6

66. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00257) 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 

67. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00508) 1 อัตรา สังกัด กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  

68. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00193X00700X01053) (01054)(01057)(01059)(02067)(02183) (02254X02607) 10 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 

69. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00231X00232) (01063X02184) 4 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 

70. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00296X01073X02001) (02092X02580X02870) 6 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1

71. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (02044X02982X02973) (02975) 4 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1

72. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00577) (01004) 2 อัตรา สังกัด แผนกผลิตพันธุเชื้อตั้งด้น กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ  

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 71    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี
ตำแหน่งที่ 72    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๏ วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3)

73. ลูกจ้างประจำ ม.3 (00578X01007X01008) 3 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ 
หมายเหตุ ะตำแหน่งที่ 73 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ลูกจ้างชั่วคราว

๏ วุฒิปริญญาโท 

74.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.โท หรือ ป.เอก (52125) 1    อัตรา สังกัด กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยซีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา หรือชีวเคมี  

75.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (52112) 1    อัตรา สังกัด กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์โลหิต กลุ่มวิจัยซีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม 

76. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (52107) (52108) 2 อัตรา สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

77.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (51389) 1    อัตรา สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา สาขา เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์  

78. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (42109) 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม สาขา ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

79. ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. (22507) 1 อัตรา สังกัด แผนกคลังพัสดุ กองสนับสบุนการผลิต ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ สาขา ทุกสาขา 
หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 79    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

80. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (01231X01235X01258) 3 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  

หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 80    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

81. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02155X02276X02277) 3 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1

82. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02546X02547) 2 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงาน

๏ วุฒิปริญญาโท

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 (2482)
– จัดทำข้อกำหนดวัตถุดิบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ วัตถุดิบ ดูแลการดำเนินงานตรวจคุณภาพให้เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP,PIC/s จัดทำวิธีการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ดูแลการสอบเทียบ/บำรุงรักษาเครื่องมือ จัดทำ Trend analysis ของผลการตรวจวิเคราะห์ที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• วุฒิปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 
– รับ-ส่งและลงทะเบียนตัวอย่าง ออกใบ Request รับส่งใบรายงานผล จัดทำบัญชี ยาเสพติด ดูแล ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ LIMS สรุปข้อมูลด้นทุน ค่าใช้จ่ายคำนวณ Cost Center/Profit Center และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 
 -ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบ กำหนดความ ต้องการข้อมูลและกำหนดการทำงานของระบบ พัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์หรือเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงานตามที่กำหนด และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) 
– ติดตามกำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการติดตั้งระบบ ผลิตนํ้าต่างๆ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบ Chiller Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักร สำหรับผลิตยา จัดทำเอกสาร SOP,WI ตรวจสอบ เอกสารงานก่อสร้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

5. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1393)   
– ร่วมออกแบบงานคลังสินค้าอัตโนมัติ ดูแลบำรุงรักษา ระบบ Hardware ร่วมในทีมการก่อสร้างระบบคลังสินค้า อัตโนมัติ ประสานงานติดตั้งงานก่อสร้างอาคารและ งานบริหารคลังสินค้า งานตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ตำแหน่ง นิติกร 4 (1225X1605)   
– พิจารณาสัญญา ต่อสัญญา เปลี่ยนแปลงแก่ไขสัญญา คิดค่าปรับตามสัญญา ยกเลิกสัญญา ตอบข้อหารือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ตำแหน่ง บุคลากร 4 (0134) 
– ศึกษา/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ สวัสดิการเพื่อสรุปผลและพัฒนาระบบงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้าน การเงิน เช่น การจ่ายเงินชดเชย เงินกู้สวัสดิการ ฯลฯ ดำเนินงานด้านขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ตำแหน่ง นักอาขีวอนามัย 4 (2534) 
– กำหนดมาตรฐานป้องกันหรือขั้นตอนการทำงาน อย่างปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ตรวจสอบสาเหตุ/วิเคราะห์/รายงานผล การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัย การเก็บวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

9. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2086)
 – ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาขีววัตถุ, วัคซีน จากแบคทีเรีย, วัคซีนจากไวรัส และวัคซีนอื่นๆ จัดทำ เอกสารเกี่ยวกับ GMP/รายงานการใช้เชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้สอบเทียบได้ ตามแผน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

10.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696) 
– ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การผลิต ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยาและบรรจุ หีบห่อ บันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. ตำแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0806)
– จัดยาและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอ ราคายาให้กับลูกค้า จัดเก็บและเรียงยาให้พร้อมสำหรับ การขาย ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวัน หมดอายุยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1342)
– ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องบรรจุยาเข้าแผง (Automatic Blister Packing Machine) และปฏิบัติ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310)
– ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตระบบ HVAC ระบบความร้อนชื้นและความร้อนแห้ง ดูแล รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

14. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (2701)
– ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการชั่ง-จ่าย วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและ บำรุงรักษา Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15.    ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2419)
– ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา กระบวนการตอก เม็ดยา กระบวนการเคลือบเม็ดยา และกระบวนการ บรรจุยา พร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่าง กระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

16. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 (2595)    – ดูแลเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน ควบคุมการเดิน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์การบรรจุ ตรวจสอบสิ่งปนเปือนใน
กองการบรรจุ    วัคซีนหลังบรรจุ ดูแลฉลากสติ๊กเกอร์/หีบห่อวัคซีน
โรงงานผลิต(วัคซีน)ซีววัตถุ    สำเร็จรูป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ลูกจ้างประจำ

๏ วุฒิปริญญาโท

17. ลูกจ้างประจำ ป.โท (50612) 
– ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ พัฒนาด้านสมุนไพร จัดหาแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร จัดเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนาวิธีผลิตสารสกัด วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ ศึกษาความ คงสภาพของสารสกัด และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิปริญญาตรี

18. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40332)
– ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่ง สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การตรวจ Stability ของผลิตภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานให้เกิด การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ตรวจประเมินระบบ คุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42121)
ออกเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาลในเขต กทม.ให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ติดต่อลูกค้าในการเสนอราคา รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้าร่วมประกวดราคาในเขตที่รับมอบหมาย สำรวจสภาวะตลาด และให้บริการแลกเปลี่ยนคืนยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42123) 
ปฏิบัติงานด้านการติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และ ประสานงานลูกค้าภาครัฐในเขตที่รับผิดชอบ ติดตาม สถานการณ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมดำเนินการติดตาม หนี้ค้างชำระของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42974)
บริหารงานเอกสารและทำรายงานด้านแรงงานสัมพันธ์ บริหารข้อมูลและสถิติ สืบค้นข้อมูลที่ใช้ประกอบรายงาน กิจการสัมพันธ์ ติดตามตรวจสอบประเมินผลแผนงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

22. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42905)
ปฏิบัติงานด้านธุรการและติดต่อประสานงานกับ หน่วยงาน จัดระบบ ควบคุม จัดทำเอกสาร ขออนุมัติ ประสานงานการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ครอบครัว สำรวจทรัพย์สินประจำปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42971)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองลี้ยงชีพ รับสมัคร สมาชิกกองทุน ผู้รับผลประโยชน์ ตรวจสอบความลูกต้อง ของสมาขิกที่ออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จัดทำรายงาน การประชุม ประสานงานระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

24. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42113)
ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมเอียนลูกค้าโรงพยาบาลในเขต กทม. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวสารองค์การฯ ติดต่อลูกค้า ในการเสนอราคา รับใบสั่งซื้อ สำรวจภาวะการตลาด ให้บริการในด้านการแลกเปลี่ยนคืนยา และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

25. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40090)
ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมเอกสารและจัดส่งยาที่ใช้ สำหรับการศึกษาขีวสมมูลให้หน่วยงาน จัดทำชุดเอกสาร โครงร่างการศึกษาขีวสมมูล จัดทำสำเนาเอกสารรายงาน การศึกษาขีวสมมูลฉบับสมบูรณ์สำหรับส่งสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

26. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40611)
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ พัฒนาด้านสมุนไพร จัดหาแหล่ง จัดเตรียมวัตถุดิบ สมุนไพร พัฒนาวิธีผลิตสารสกัด วิเคราะห์ควบคุม คุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ ศึกษาความคงสภาพของสาร สกัด และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

27. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42164)
ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่ง สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิเคราะห์ตัวอย่าง Process Validation, Holding time styudy ของ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพ สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการดำเนินงานตาม ระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

28. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30400) ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องตอกเม็ดยาและเครื่อง Metal Detector ดูแลการทำงานของระบบ HVAC ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ TPM,TQM บันทึกข้อมูล ในระบบ SAP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

29. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30394) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องบรรจุยาเข้าแผง บรรจุ-หีบพ่อและควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

30. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32535)
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียน สัญญาและใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกรับพัสดุ เข้าระบบ SAP บันทึกข้อมูลในระบบ E-gp ของกรมบัญชีกลาง ตรวจรับพัสดุ ออกหนังสือจ้าง ค่าปรับบริษัท ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

31. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30447X32753)
ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับ-จัดบรรจุยาและเวชภัณฑ์ บันทึกข้อมูลการจัดบรรจุ ติด Sticker เอกสารส่งมอบที่ กล่องยา ดูแลอุปกรณ์ในการจัดบรรจุ ติดต่อ ประสานงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

32. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30104)
ปฏิบัติงานด้านการรับ-ล่ง และบันทึกการรับ-ล่ง ระบบคุณภาพ สำเนาและจัดเก็บ ดูแลควบคุม-เบิก อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน เบิก-รับตัวอย่างยาเพื่อ ส่งวิเคราะห์กรณียามีปัญหา บันทึกข้อมูลในการจัดทำ Product Quality Review และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

33. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32556)
ปฏิบัติงานด้านจัดพิมพ์เอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบ จัดทำ/แก้ไข ASL บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารใน ระบบ SAP และใน Web Site ขององค์การเภสัชกรรม รับ-ล่งเอกสาร ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

34. ลูกจ้างประจำ ปวส (30451X32742)
ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนสัญญาและ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกรับพัสดุ เข้าระบบ SAP บันทึกข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-gp) และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

35. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32974)
ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการผลิต เบื้องด้น ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา ตอกเม็ด ยา/บรรจุผงลงแคปซูล เคลือบเม็ดยา บรรจุยาลงขวด พลาสติกหรือเข้าแผงยา ตรวจสอบความถูกต้องของ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใซ้ในกระบวนการผลิต ทำความ สะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

36. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32462)
ปฏิบัติงานด้านคำสั่งซื้อในเขตที่รับผิดชอบผ่านระบบ SAP การบริหารโครงการพิเศษ (สปสช.) รับผิดชอบ VMI ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

37. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32072X30456)
ปฏิบัติงานด้านการนำส่งเอกสาร PR,TOR ราคากลาง ตรวจความถูกต้องของอกสาร Goods Received นำส่ง และตรวจสอบเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

38. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20610)
งานเอกสาร จัดพิมพ์สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อจัด จ้าง จัดเตรียมเอกสารเพื่อล่งร่างสัญญา เตรียม เอกสารแนบท้ายสัญญา แยกด้นเรื่องเอกสารสัญญา สำเนาสัญญา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

39. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20379)
ดูแลทำความสะอาดตู้อบยา นำแกรนูลยาเข้าตู้อบยา นำตัวอย่างแกรนูลยาไปหาความชื้นให้ได้ตาม ข้อกำหนด บันทึกข้อมูลลงในเอกสารบันทึกการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

40. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20393)
ควบคุมเครื่องบรรจุยาเข้าแผง บรรจุหีบห่อและ ควบคุมสิ่งพิมพ์ในกระบวนการบรรจุให้เป็นไป ตาม มาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

41. ลูกจ้างประจำ ปวช. (21060)
ร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก หรือ เข้าแผงยา ตรวจสอบคุณภาพยาระหว่าง กระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

42. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20237)
ร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก หรือเข้าแผงยา ตรวจสอบคุณภาพยาระหว่าง กระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

43. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20471)
ปฏิบัติงานด้านจัดทำ/แกไขเอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบ บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารในระบบ SAP นำเสนอ เอกสารขออนุมัติ จัดทำเอกสาร ASL และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

44. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20525)
จัดบูธแสดงสินค้า ออกบูธ จำหน่ายสินค้า ดูแลติดตั้ง และจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับงานขาย จัดแสดง นิทรรศการต่างๆ เบิกสินค้าและส่งสินค้าไปยัง Shop Curmin และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

45. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20527)
ปฏิบัติงานด้านการตอบคำถามและให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตามคำสั่งซื้อ การเบิกยาในโครงการ VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

46. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20541)
ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและรวบรวมใบเสนอราคา ต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและ ภายนอก รวมไปถึงลูกค้าองค์การเภสัชกรรม และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

47. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20536)
ปฏิบัติงานด้านการจัดยาและเตรียมเวชภัณฑ์ คิด วงเงินและทำใบเสนอราคายาให้กับลูกค้า ออก ใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยาและเวชภัณฑ์ พร้อม ตรวจสอบวันหมดอายุยา และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

48. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22754)
ปฏิบัติงานด้านทำการ Pick และ Pack วัคซีนและยา แช่เย็น รับและจัดเก็บวัคซีน จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการบรรจุวัคซีน ส่งวัคซีนและยาแช่เย็น ด่วนให้ ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและ ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

49. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22610X22755)
– ปฏิบัติงานด้านการรับสินค้า การจัดเก็บ และจ่าย สินค้า ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน Material Handling และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

50. ลูกจ้างประจำ ปวช. (22337)
ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการผลิต เบื้องด้น ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา ตอกเม็ด ยา/บรรจุผงลงแคปซูล เคลือบเม็ดยา บรรจุยา ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

51. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10032)
ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งเอกสาร ล้างทำความสะอาด เครื่องแก้ว จัดเตรียมเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ Sterile สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จัดเตรียม ส่งขวดลุ่ม และ รับตัวอย่างนํ้า WFI จากฝ่ายผลิตยา รับตัวอย่างยาจาก ฝ่ายผลิตยา ลงบันทึกรับตัวอย่างยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

52. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10566) 
ปฏิบัติงานด้านการล้างเครื่องมือปฏิบัติการ วิเคราะห์ ยากึ่งสำเร็จรูป ทางกายภาพ เตรียมสารละลาย มาตรฐานเบื้องด้นเบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ใน ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

53. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (12619)
ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดห้องและเตรียม อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับห้อง ปฏิบัติและกลุ่มวิจัย เตรียมสารละลายสำหรับการ ปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

54. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (12199)
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ ยาเตรียม ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พิมพ์ใบเบิก ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ การผลิต ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

55. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10340X10341)
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและติดตามกระบวนการชั่ง จ่าย วัตถุดดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการกระบวนการ ผลิตยา ลุ่มตัวอย่างนํ้าบริสุทธในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อส่ง ต่อสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

56. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (11015)
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ จัดทำสำเนาเอกสารใน ระบบ GMP ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ จัดพิมพ์ แจกจ่าย เอกสารในระบบ GMP ให้บริการ ด้นหาและให้ยืมเอกสารต่างๆ ในระบบ GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

57. ลูกจ้างประจำ ม.6 (10592)
ปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดเครื่องแก้วที่ใช้ สำหรับงานวิเคราะห์ ดูแลจัดเก็บเอกสารการวิเคราะห์ บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ ดูแล ระบบการตัดบัญชีทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

58. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02641X02583)
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผสมยา การตอกเม็ดยา เคลือบเม็ดยา ตรวจสอบเม็ดยา และการบรรจุยาลง แผงยา ตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

59. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02519X01009)
ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ฟ้กไข่ ตู้ฟ้กไข่ และเครื่องส่องไข่ ตามขั้นตอนการรับไข่และฟ้ก ไข่ ตรวจสอบคุณภาพไข่ก่อนและหลังฉีดเชื้อและบ่มไข่ หลังฉีดเชื้อ เตรียมความพร้อมของห้องฉีดวัคซีน และห้อง Chilling และเครื่อง Harvester ล้างทำความ สะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์หลังการผลิต และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

60. ลูกจ้างประจำ ม.6 (01000)
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบลังดับเพลิง อุปกรณ์ ดับเพลิงทุกประเภท และไฟฉุกเฉิน ตรวจสอบความ พร้อมของรถดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมเอกสาร ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

61. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02407)
ปฏิบัติงานด้านการเตรียมอุปกรณ์การผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด เตรียมพาเลท สำหรับวางผลิตภัณฑ์สสำเร็จรูป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

62. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00348)
ปฏิบัติงานด้านการเบิกและตรวจสอบการเบิกวัตถุดิบ/ อุปกรณ์การผลิต เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องสำหรับการผลิต ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิต บันทึกและตรวจสอบการผลิต ทำความ สะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร ตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

63. ลูกจ้างประจำ ม.6 (02547X02788)
ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับและตรวจสอบเอกสารการ รับวัตถุดิบให้ถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อ จัดเตรียม วัตถุดิบให้หน่วยงานกองการควบคุมคุณภาพสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์ ชั่ง-จ่าย วัตถุดิบ ตรวจนับสินค้า ประจำปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

64. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00111)
ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับ และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงานกองการควบคุม คุณภาพดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ควบคุมการ ทำงานเครื่องพิมพ์ Lot no., วันผลิต วันหมดอายุ การตรวจนับสินค้าประจำปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 62-64 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี

๏ วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3/ม.6)

65. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (02362X02589)
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ รับ-ส่ง พนักงาน ผู้บริหาร ของ หน่วยงานต่างๆ ที่ขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานราชการ นอกสถานที่ ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ไปรับวัตถุดิบ เวชภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่คลังสนามบินสุวรรณภูมิ คลังการท่าเรือแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

66. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00257)
ปฏิบัติงานการบรรจุหีบห่อยา คัดเลือกยา และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

67. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00508)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่าง ยาพร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการ ผลิต ตรวจความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่าง ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

68. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00193X00700X01053) (01054)(01057)(01059)(02067)(02183) (02254X02607)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่าง ยาพร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการ ผลิต ตรวจความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่าง ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

69. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00231X00232) (01063X02184)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่าง ยาพร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการ ผลิต ตรวจความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่าง ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

70. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00296X01073X02001) (02092X02580X02870)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่าง ยาพร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการ ผลิต ตรวจความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่าง ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

71. ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (02044X02982X02973) (02975)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตหรือบรรจุ สุ่มตัวอย่างยา พร้อมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจความลูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่าง ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ ทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และห้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

72. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ม.ร/ม.6 (00577) (01004)
ปฏิบัติงานทำหน้าที่สนับสนุนในงานการผลิตรุ่นพันธุเชื้อ ไวรัสตั้งด้น และงานการเตรียมหัวเชื้อไวรัสตั้งด้น สำหรับ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ และการผลิต วัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เตรียมอุปกรณ์การผลิต ทำความสะอาดพื้นที่ผลิต ดูแลเครื่องมือเครื่องจักการผลิต และการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษา (ม.3)

73. ลูกจ้างประจำ ม.3 (00578X01007X01008)
ปฏิบัติงานด้านการล้างทำความสะอาดภาชนะและ อุปกรณ์ ด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอนํ้า และทำ ความสะอาดถังผสม นำสารละลายต่างๆ ที่ใช้ใน กระบวนการผลิควัคซีนจัดเก็บใน Cold Room ทำความสะอาดสถานที่ผลิตวัคซีน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ลูกจ้างชั่วคราว

๏ วุฒิปริญญาโท 

74.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.โท หรือ ป.เอก (52125)
ปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยและ พัฒนาการผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อการผลิต วัคซีน ออกแบบศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการ ผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยง ทำรายงานการผลิต กระบวนการผลิต วาระการประชุม รายงานการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยา และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

75.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (52112)
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบโครงร่างการศึกษาวิจัยใน สัตว์ทดลอง ดำเนินการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทรับจ้างวิจัย ตรวจสอบความ สมบูรณ์ของรายงานการศึกษา และจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบการยื่นพิจารณาทะเบียนตำรับยา และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

76. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (52107) (52108)
ปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการ ผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อการผลิตยาซีว วัตถุ ออกแบบการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตยาขีววัตถุจากเซลล์เพาะเลี้ยง วิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี/ชีววิทยา และความคงตัวของ ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

77.    ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (51389)
ปฏิบัติงานการจัดทำแผนการคัดเลือกรายการยาที่มี ศักยภาพ จัดทำแผนกลยุทธ์การเข้าตลาดในกลุ่มลูกค้า ต่างๆ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การเข้าตลาดในกลุ่ม ลูกค้าต่างๆ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

78. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หรือ ป.โท (42109)
ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบ ระบบทางวิศวกรรม เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ขออนุญาตแบบโรงงานเพื่อดำเนินการ ก่อสร้าง อนุมัติแบบแปลน จาก อย.และออกแบบ Detail Design กำกับ ควบคุม และติดตามโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนประสานงานหน่วยงาน บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

79. ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. (22507)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดจ่ายในระบบของการเบิก เพื่อการผลิต ขับรถยกไฟฟ้า ขนย้ายวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์ ส่งมอบต่างอาคารเพื่อการผลิต รับ-ส่ง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้คลังต่างสาขา และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๏ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

80. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (01231X01235X01258)
ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา ตอกเม็ดยา เคลือบเม็ดยา กระบวนการตรวจสอบเม็ดยา และการ บรรจุยาลงแผงยา พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพระหว่าง กระบวนการ นับจำนวนและตรวจสอบความลูกต้อง สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุหีบห่อลงภาชนะ บรรจุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

81. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02155X02276X02277)
ปฏิบัติงานในการตรวจรับ และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงานกองการควบคุม คุณภาพดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ควบคุม การทำงานเครื่องพิมพ์ คัดแยกคุณภาพของชิ้นงานที่ ผ่านการพิมพ์ ตรวจนับสินค้าประจำปี และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

82. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02546X02547)
ปฏิบัติงานการจัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์แก่หน่วย ผลิต ตรวจสอบความลูกต้องของกระบวนการจัดส่ง วัตถุดิบ จัดเก็บยาสำเร็จรูปจากหน่วยผลิต และ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดส่งยา สำเร็จรูป จัดเตรียม จัดส่งยาสำเร็จรูป ไปยังคลังสินค้า ปลายทาง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การเภสัชกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครองค์การเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments