Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/17752/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๖๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๑๕๔๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสถาปนิก

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาสถาปัตยกรรมคาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสถาปนิก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจน ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผังเมือง ออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผัง และออกแบบ หรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ ใช้สอยที่สมบุรณ์สวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อม วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูป แปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และโครงการพัฒนาเมือง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ช่วยในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments