Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/17749/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการทรัพยากรธรณี,นักวิชาการตลาด,นายช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง,ช่างศิลป์,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเสพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเสพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างก่อสร้าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการตลาด

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นายช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นถึง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ช่างก่อสร้าง

ประกาศบียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง


ช่างศิลป์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม


ช่างสำรวจ

ประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง


นายช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบและคำนวณด้าน วิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การฟินฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ การประกอบกิจการเกี่ยวกับแร่ และทรัพยากรธรณีอื่น การอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตรหรือใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง การเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย


นักวิชาการตลาด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหาร ราชการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน วางแผน และติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ การเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุม ทางวิชาการ การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั่งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผล การปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหนำส่วนราขการ หรือมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงคน สถานที่ การเข้าชม การจอดรถยนต์ การหารายได้เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ และนำเสนอจุดชาย ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยขน์ โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย และปฏิบัติหนำที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ช่อม ประกอบ คัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและ ประมาณราคาในการดำเนินงาน ดังกล,าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือ ตำแหน่งที,ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้า ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเบื้องต้นทางช่างก่อสร้าง ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที,ปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างก่อสร้าง การคำนวณแบบด้านช่างก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างศิลป์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านช่างศิลบ้ เช่น การช่วย การร่างและ ออกแบบทั่วไปในการจัดทำภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่ง อาคารสถานที่ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ข้นภาพและจำลองแบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่ม ให้ถูกต้องตามรายละเอียด ทางวิชาการต่างๆ เพื่อประกอบคำบรรยาย การจัดทำหนังสือ จัดเอกสาร เผยแพร่แการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นภาพ ในการจัดแสดง นิทรรศการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางช่างสำรวจ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่ แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคา ที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ้ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางช่างสำรวจ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่ แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคา ที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ้ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

วิศวกรโยธา

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งV    ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโยธา ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พี้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์    
การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมบุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด    


นักวิชาการทรัพยากรธรณี

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การฟินฟู และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และทรัพยากรธรณีอื่น กฎหมาย เกี่ยวกับแร่ กฎหมายเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมบุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด


นักวิชาการตลาด

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่    ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการตลาด ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์    
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด    


นายช่างไฟฟ้า

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เบี้องด้นในงานช่างไฟฟ้า ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด


ช่างก่อสร้าง

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งทิ    ๑
๑. ความรู้เบื้องต้นในงานช่างก่อสร้าง ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์    
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด    


ช่างศิลป์

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่    ๑
๑. ความรู้เบื้องต้นในงานช่างศิลป้ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์    
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเบ้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด    


ช่างสำรวจ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่างสำรวจ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๒
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด


นายช่างสำรวจ

การประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งV    I ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การทำวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม และปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น การคำนวณ พื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การรังวัดหมุดหลักฐาน หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราขการที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้พื้นฐานในการใข้คอมพิวเตอร์    
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมาย ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึก ในการให้บริการ การสื่อสารโดยการพูด    


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments