Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -3 ธ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/17743/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนล่งจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนล่งจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการชนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) มีหน้าที่รับผิดขอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่าย คอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นชองเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใซัความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้!ขบีญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) การบันทึกข้อมูล พิมพ์ทบังลือราชการ และเอกสารต่างๆ (๒) การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสารบรรณ (๓) การแกั!ขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔) การใช้!ปรแกรมปฏิบัติงานด้าน Microsoft office
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทึวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มบุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทึม (๔) การแก!ขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๔๗ หมู่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 – 3 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments