Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ต.ค. -25 ต.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17702/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นิติกร,พนักงานบริหารพัสดุ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานบริหารความเสี่ยง,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานบริหารธุรกิจ,พนักงานกู้ภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 25 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ จำนวน 29 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารความเสี่ยง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานบริหารธุรกิจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานกู้ภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)    1.    วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมขนล่ง สาขาโครงสร้าง สาขาบริหารงานก่อสร้าง 2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาโยธา

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)    1    1.    วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาโยธ

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์)    1    1.    วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (ยกเว้นสาขาคอมพิวเตอร์) 5.    มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้าลื่อสาร หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 – 2 ปี หลังจากจบวุฒิ ปริญญาตาม 1. (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)    2    1.    วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาลตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาเครื่องกล

วิศวกร ระดับ 4 (ระบบราง/!ฟฟ้า/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์/ โทรคมนาคม)    1    1.    วุฒิปริญญาตรี (1)    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (2)    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าลื่อสาร สาขาเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)    2    1.    วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด 4.    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้ากำลัง 5.    มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD


นิติกร

นิติกร ระดับ 4    9    1.    วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด


พนักงานบริหารพัสดุ

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4    1    1.    วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ขนส่ง โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รพิม. กำหนด


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ 5    3    1.    วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐคาสตรมหาบัณฑิต รัฐคาสตรมหาบัณฑิต รัฐประคาสนคาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2.    มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด


พนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4    2    1.    วุฒิปริญญาตรี อักษรศาลตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาลตรบัณฑิต รัฐประศาลนศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด


พนักงานบริหารความเสี่ยง

พนักงานบริหารความ เสี่ยง ระดับ 4    1    1.    วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 2.    มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด


พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4    2    1.    วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2.    เพศชาย 3.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 4.    มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง มีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร 5.    สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัย 6.    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรังร้ายแรง 7.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GETโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด


พนักงานบริหารธุรกิจ

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4    2    1.    วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขนส่ง โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.    มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 3.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รพิม. กำหนด


พนักงานกู้ภัย

พนักงานคู้ภัย ระดับ 4    1    1.    วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2.    เพศชาย 3.    อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) 4.    มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง มีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร 5.    สามารถขับรถยนตได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 6.    สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการดับเพลิง การคู้ภัย การคู้ชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรังร้ายแรง 8.    ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GETโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงการรถไฟฟ้า และงานด้านวิศวกรรมจราจรและขนล่ง งานศึกษาวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผูโดยสารโครงการรถไฟฟ้า งานศึกษาคาดการณ์ปริมาณความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ การเดินทางของระบบรถไฟฟ้ากับรูปแบบการเดินทางอื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุมโครงการ และบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4(ไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์)
รับผิดชอบงานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลและควบคุม การบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ภายในอาคารจอดรถและ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามแนวสายทางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของ รฟม. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และควบคุมการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า ทางวิ่ง และสิ่งปลูกสร้างตามแนวสายทางรถไฟฟ้าของผู้รับสัมปทานโครงการ รถไฟฟ้าฯ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล งานอื่นที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบรถไฟฟ้าเป็นไปอย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วิศวกร ระดับ 4 (ระบบราง/!ฟฟ้า/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์/ โทรคมนาคม)
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการผึเกอบรม สำรวจความต้องการ การขออนุมัติ ประเมินผลของหลักสูตรการผึเกอบรม ดูแลประสานงาน หลักสูตร ประสานงานวิทยากรการจัดเตรียมสถานที่ ดูแลความพร้อม อุปกรณ์ การจัดการผึเกอบรม เก็บรวบรวมสถิติการผึเกอบรม จัดทำรายงาน การบริหารงานผึเกอบรบ การดำเนินการสนับสนุนงานสกอบรม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
1.    ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ที,ปรึกษาและผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานออกแบบ งานข้อกำหนด งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าให้เป็นไปตาม สัญญาหรือมาตรฐานสากล
2.    ปฏิบัติงานด้านวางแผน งานออกแบบ งานข้อกำหนดและมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า การให้บริการและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้า 3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


นิติกร

1.    ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญา ก่อสร้าง สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาให้สิทธิหรือใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร เป็นต้น การบริหารสัญญา การกำกับดูแล การปฏิบัติตามสัญญา การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การให้ความเห็นและ วินิจฉัยปัญหาข้อสัญญาและข้อกฎหมาย การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ ติดตามการดำเนินงานด้านสัญญา
2.    ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตรวจพิจารณาร่างสัญญา และจัดทำคำสั่งที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การให้ ความเห็น และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายโดยคำนึงถึงความถูกต้องตาม หลักนิติศาสตร์และสอดคล้องกับประโยชน์ขององค์กร การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการดำเนินงานด้านกฎหมาย
3.    ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานคดี จัดทำสรุป ข้อเท็จจริงและเอกสารในงานคดี ติดต่อประสานงานกับศาลและส่วนงาน ภายนอก ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษา
4.    ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ ขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เป็นต้น
5.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารพัสดุ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง จ้างซ่อม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เบิกจ่าย เก็บรักษาครุภัณฑ์ เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร งานพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด การดำเนินงาน งานจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์กร งานจัดทำแผน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ งานสืบค้นข้อมูล ติดตามข้อมูล รวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น งานจัดเก็บข้อมูลในระบบ งานจัดทำเอกสาร การประชุม รายงานการประชุม และอำนวยการประชุม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารงานทั่วไป

ฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม งานบริหารเอกสาร สนับสนุนงานบริหาร รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารด้านการบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารความเสี่ยง

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ประเมิน บริหารจัดการและปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง งานจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง งานจัดทำ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม และอำนวยการประชุม งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้าทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า เช่น บริเวณทางขึ้น-ลงสถานี รถไฟฟ้า พื้นที่ที่เป็นจุดอับ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้) พื้นที่ชั้นร้านค้า ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชั้นออกบัตรโดยสาร ชั้นชานชาลา และพื้นที่โดยรอบตัวสถานีรถไฟฟ้า รายงานสภาพเหตุการณ์ โดยทั่วไปทางวิทยุลื่อสารกับศูนย์วิทยุพสุธา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ รฟม. จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ในเขตระบบรถไฟฟ้า รายงานสภาพเหตุการณ์ประจำวัน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารธุรกิจ

1.    ปฏิบัติงานด้านการศึกษาความเหมาะสม การจัดให้มีและบริหารจัดการ ธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานธุรกิจบัตรโดยสาร งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทาน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จาก ผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา ในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร
2.    ปฏิบัติงานด้านการตลาด งานสื่อสารการตลาด งานลูกค้าสัมพันธ์ งานวิเคราะห์และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด ศึกษาความเหมาะสมการจัดให้มีและ บริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและพัฒนาการให้บริการ
3.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พนักงานกู้ภัย

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้บังคับบัญชา หัวหน้าชุดปฏิบัติการคู้ภัย และพนักงานคู้ภัยในชุดปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติการคู้ภัย การระงับ หรือ การแก่ไขเหตุฉุกเฉินในเขตระบบไฟฟ้า ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมผึเกอบรมภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติ ร่วมผึเกซ้อมสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา จัดผึเกอบรม และผึเกร่วมกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาความรู้และทักษะของ พนักงานคู้ภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีฃีดความสามารถรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยในเขตระบบ ไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงเขตระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการติดต่อลุกลามของ เหตุฉุกเฉิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 25 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments