กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ต.ค. -14 ต.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17624/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. – 14 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาก็คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๕๔ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา ประชาสมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

* ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับพิงความ คิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายชองรัฐบาล การเผยแพร่ คิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุมการตรวจสอบ การดำเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและ นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
* ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทก็ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(๒) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน แสะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อ เป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(๓) ศึกษา ด้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และ ติดตามผล
(๔) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
*    ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
*    ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายโนและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤที่ตามที่กำหนดไว้ (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
*    ด้านการบริการ ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. – 14 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments