Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 ก.ย. 2565

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17497/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

(๑) ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ลูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(๒) ปฏิบัติงานบริหารสัญญาให้ลูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(๓) ดำเนินการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบชองทางราชการ
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

การประเมินครั้งที่ ๑ –    ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ก็. ๒๕๖๐ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ก็. ๖๕๖๐ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม รวมถึงประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ก็. ๒๕๖๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
การประเมินครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหนัาที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ห่วงท่า วาจา มบุษยสัมพันธ์ ทัก็นคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบ ปฏิภาณ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments