Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -23 ก.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17475/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา


นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ด้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ความมั่นคง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการนำนโยบายไปปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
๒. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ ส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา วางแผน หรือให้ความเห็นต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. เข้าร่วมการประชุม การสัมมนา และการเดินทางไปราชการตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ผลการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และ แผนงานโครงการ
๕. ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธตามที่กำหนดไว้
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเก็บรวมรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการร่างประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง กฎและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง จัดเตรียมและด้นคว้ากฎหมาย อนุบัญญัติ คำสั่ง และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทำความเห็นทางวิชาการ การตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน
(๔) รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนข้อกฎหมาย เสนอผู้บังคับบัญชาในการ ดำเนินคดีของหน่วยงานหรือในคดีที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสาน งานคดี เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ(๕) สนับสนุนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ตลอดจน การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายด้านความมั่นคงในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
(๖) สรุปรายงานผลการประชุม จัดทำหนังสือราชการ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) เป็นผู้ประสานงานทางคดีในการดำเนินคดีของหน่วยงาน เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่สำคัญ แก่บุคคลทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ผู้สมัครสอบต้องมี
–    มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้ในระดับดี
–    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
–    สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
–    มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้
–    มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านความมั่นคง รักษาความลับของทางราชการ มีความสนใจ และ กระดือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง และสหสาขาวิชาที่สนับสบุน งานความมั่นคง


นักจัดการงานทั่วไป

๑. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ งบประมาณโครงการ และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
๒. บริหาร จัดการแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการหรือภารกิจบรรลุเปาหมาย
๓. ประสานงาน ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการตามแผนงานและโครงการ
๔. ศึกษา รวมรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
๕. ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารตามที่สำนักงานฯ มอบหมาย เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประขุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๗. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ผู้สมัครสอบต้องมี
–    มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
–    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
–    สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
–    มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้


นักทรัพยากรบุคคล

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
๒. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฟิกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
๓. ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานการสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง
๔. การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
๖. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
๗. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสบุน
ภารกิจของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ผู้สมัครสอบต้องมี
–    มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
–    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสื่ กทม.ได้
–    สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
–    มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงาน
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


นิติกร

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
– ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
–    พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
–    พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการทั่วไป รวมทั่งการประสานงาน
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


นักทรัพยากรบุคคล

๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในภาครัฐ
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments