Categories
breaking news

เตรียมสอบตำรวจ 2565

เตรียมสอบตำรวจ 2565

ลิงค์: https://ehenx.com/17468/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบตำรวจ ประจำปี 2565

เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมจำนวน 1,265 อัตรา

ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ 0034.521/1469 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่อง เชิญประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/การรับนสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เืพ่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามเห็นชอบ ตร. ลง 15 ส.ค. 65 ท้ายหนัสือ บช.ศ. ที่ 0034.521/1458 ลง 11 ส.ค. 65 ให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมจำนวน 1,265 อัตรา โดยให้สอบในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมและวางแผนในกรณีดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าร่วมประชุม ให้ บช.ศ. และรายละเอียดอื่นๆ ตามภาพด้านล่าง

คาดว่าจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org โดยจะสอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 และเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ไฟล์แนบ 1 |

Comments

comments