Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -22 ส.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17405/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนล่ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก1ขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก!ขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศน็ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ประเภท วิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานขนส่ง

ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนล่ง ทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแกั!ขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถ เรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนล่งสาขาต่างๆ
(๔) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแล การขนล่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใข้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่าย คอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาข้อขัดช้องเบื้องต้นชองเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานขนส่ง

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเซิงปริมาณ และขอมูลต่าง ๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
(๑) ความรู้ด้านการขนส่งทางบก และด้านความปลอดภัยการขนส่ง (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (๓) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) การบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ (๒) การใฃ้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสารบรรณ (๓) การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเนี้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔) การใช้โปรแกรมปฏิบัติงานต้าน Microsoft office
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ศ.) (๑) บุคลิกภาพ ทึวงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments