Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -22 ก.ค. 2565

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17309/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดวยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมถาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๓๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไต้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นงานในลักษณะเชนเดียวกับที่ช้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย สำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเรงดวน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ ไมใชลักษณะเชนเดียวกับช้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใข้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
–    รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายชองกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของสวนราชการ
–    รวบรวมช้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให์สามารถ บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
–    สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นบัญหา ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและตางประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ของสวนราชการ
•    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ความรู้ทางต้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์บัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ
๑.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมาย วาดวยการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน กฎหมายวาด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเช้าหน้าที่ กฎหมายวาด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวาด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเช้าหน้าที่รัฐ กฎหมายวาด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการน้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ
๑.๕ ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และการอานทำความเช้าใจ (Reading Comprehension)
๒. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ บี แผนทารปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายชองรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐ แนวใหม่ และการบริหารองค์การ
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองน้องที่ งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัว ประชาชน งานทะเบียนทั่วไป การอำนวยความเป็นธรรมใหํแกประชาชน งานอาวุธบืน เครื่องกระสุนบืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธบืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานการควบคุมการขายทอดตลาดและด้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิและสมาคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที, ที่ทำการ ปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มงานปกครอง) 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร ๑ ขั้น ๓)เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเคียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ file 1

Comments

comments