Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17256/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ประสงคํจะรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราขการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๑๖.๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศบียบัตรวิขาขีพ (ปวข.) ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิขาพณิขยการ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิขาขีพขั้นสูง (ปวส.) ที, ก.พ. รับรอง ในสาขาวิขาไฟฟ้า กำลัง สาขาวิขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิขาการโฆษณาและประขาสัมพันธ์ สาขาริขาวิจิตรศิลน้ สาขาริขา การออกแบบ สาขาวิขาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิขา เทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราฟ้ก


นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาใดสาขาวิขาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. บฏิบัดิงานเที่ยวกับการบันทักข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบบันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังลือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของราขการ
๓. รวมรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประขุม และจดบันทึกรายงาน การประขุม
๔. ปฏิบัติงานอืนท้เกียวข้องกับงานในหน้าทีหรือตามท้ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญขา


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลตำงๆ เพื่อใช้ในการประขุม สัมมนา ฟิกอบรม และการแสดงนิทรรศการ ต่าง ๆ
1ธ. ควบคุมและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครืองโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เข,น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพน้ง กล้องถ่ายภาพวิดิโอ กล้องถ่ายภาพน้ง เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ,วง รวมทั้งแอพพลิเคขั้น (Application) เพื่อประกอบการประขุมสัมมนาหรือฟิกอบรม ต่าง ๆ ผ่านระบบทางไกล
๓. เก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
๔. ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัณฺ.ขา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏีบัตงานต่อไป
๕. ปฏิบัติงานอึนทีเกียวข้องกับงานในหน้าทีหรือตามทีได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญขา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึกสรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญขา
สา. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางริขาการกับต่างประเทศเพื่อให้ การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ผึเกอบรม ดูงานผู้เชี่ยวขาญ วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้ดำเนินการ เป็นไปด้วยความราบรื่น
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญขา

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราขการกรมศุลกากร
(๒) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เข่น ความรู เกี่ยวกับงานสารบรรณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทึ วาจา ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ก,รบรับตัวเข้■กับเพื่อนร่วมง‘น รวมทั่งสังคมและสิงแวดล้อมและอีน ๆ เพื่อพิจ-‘รณ” ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

๑. ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราขการกรมศุลกากร
(๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1ธ. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ทํวงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ภาคความรู่ทั่วไปและความรูความสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู่ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราขการกรมศุลกากร
(๒) ความรู่ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
(ตา) ความรู่ด่ำนภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension, Grammar and Structure, Vocabulary, Conversation)
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเท้อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเสือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร BC ชั้น ๒ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๗ แขวงราชาเทวะ เขตบางพลีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศุลกากร

แผนที่ file 1 | file 2

Comments

comments