Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นครนายก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.ค. -20 ก.ค. 2565

สนจ.นครนายก

ลิงค์: https://ehenx.com/17243/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (ศาลากลางจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 20 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นครนายก เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนครนายก

ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครนายก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

กำหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรโดยการสอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) โดยมีหลักสูตรการสอบดังนี้
๖.๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
(๒) บทบาท ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัด(๓) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
(๔) ระเบียบ/กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(๔) ระเบียบ/กฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ
(๖) ระเบียบ/กฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ
(๗) ความรู้และระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๘) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและรับ-ส่งข้อมูล
๖.๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ (๓) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ และได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดจึงจะเป็นผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครนายก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศาลากลางจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก บริเวณลานสวนหย่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังเก่า และอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.นครนายก

แผนที่ file 1

Comments

comments