Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -8 ส.ค. 2565

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17235/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 8 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน๔ ตำแหน่ง ดังนี้ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นิติกรนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และ เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการทั่วไป
–    ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
–    ดำเนินการดูแลให้บริการห้องประชุม ได้แก่ เตรียมการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และลงทะเบียนใน การประชุมโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
งานสารบรรณ
–    การออกเลขหนังสือภายใน หนังลือภายนอก การลงรับหนังลือภายใน หนังสือภายนอก
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งเวียนหนังสือหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานภายในกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก
–    จัดเก็บหนังสือทางราชการ และด้นหาหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
–    รับ ส่งจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ชองทางราชการ
–    จัดทำรายงานรับ – ส่งหนังสือลับ
งานเลขานุการ
–    ดำเนินการจัดทำและอำนวยความสะดวกเรื่องต่าง ๆ ของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้แก่ การประสานงาน ลงนัดหมาย แจ้งเตือนผู้อำนวยการ เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การจองทั่วเครื่องบิน
–    กลั่นกรองงานเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
งานพัสดุ – ครุภัณฑ์
–    การดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
–    จัดทำการผูกหลักผู้ขาย เพื่อเช้าระบบ GFMIS
–    ออกเลข และควบคุม วัสดุ ครุภัณฑ์
–    สำรวจ ดูแล และส่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ
งานการเงิน
–    ดำเนินการกันเงิน การเบิกจ่ายในระบบการบริหารการเงินและการคลัง
–    จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค,านํ้าดื่ม และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
การจัดทำแผนและงบประมาณ
–    ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
–    สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
–    จัดทำรายงานคำของบประมาณประจำปี
–    จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
–    ดำเนินการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และการรายงานต้นทุนผลผลิตประจำปี
–    ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน รายงานดัชนีพลังงานประจำเดือน
–    ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ลังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆไดโดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีก ต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก,เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานวางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที,เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบปัญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุทีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้องต้นแกหน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที,สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที,เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคลัองและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นิติกร

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
๒. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการดำเนินการการตามกฎหมายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลสนับสนุน การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๓. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ ในการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

–    ดูแลระบบ Web site และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มตรวจสอบภายใน
–    ปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เพื่อติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
–    เขียนและพัฒนาโปรมแกรมระบบฐานข้อมูลงบการเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อจัดทำรายงาน งบการเงินในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
–    ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
–    ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
–    ดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านสารสนเทศ ตามที่กรมการแพทย์กำหนด
–    จัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัด กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Google Form และประมวลผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านระบบ Google Form และจัดทำแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผ่านระบบ Google Form
–    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
–    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติระเบียบช้าราขการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติราขการ
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒    . การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (๒๐๐ คะแนน) ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งและคุณลักษณะ ส่วนบุคคล
–    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ Microsoft office Word, Excel,
Powerpoint (๑๐๐ คะแนน)


นักวิชาการพัสดุ

ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) –    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย –    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที,แก้ไข เพิ่มเดิม (วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) –    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐    – ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน) ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (๒๐๐ คะแนน) ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล    – การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ Microsoft office Word, Excel,
Powerpoint (๑๐    ๐ คะแนน) (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) – การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม (๑๐๐ คะแนน)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที,จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการ ประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐


นิติกร

ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
–    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไข เพิ่มเดิม
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
๙. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
–    ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมการแพทย์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ใข เพิ่มเดิม
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 8 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments